Официално Jane Dimitrova бе призната за посланик на Европейския пакт за климата.
Европейският пакт за климата е инициатива на Европейската комисия, която приканва хора, общности и организации да участват в действия за климата, за да изградят една по-зелена Европа.

Посланическият мандат трае 6 месеца от датата на избиране на посланика и удължаването му зависи от придържането на посланика към Ценностите на Европейския пакт за климата.

Пактът е инициатива на Европейската комисия, която предоставя възможности за хора, общности и организации да участват в действия по климата в цяла Европа, за да:
• учат за изменението на климата
• разработват и прилагат решения
• се свържат с други посредници и да увеличат максимално въздействието на тези решения

Посланиците на Европейския пакт се ангажират да информират, вдъхновяват и подкрепят действията в областта на климата в своите общности и мрежи в принос към Европейския пакт за климата.

Гордеем се да бъдем част от тази общност.

––

Jane Dimitrova has been officially recognized as an ambassador of the European Climate Pact! The European Climate Pact is an initiative of the European Commission that invites people, communities and organizations to take part in climate action to build a greener Europe.

The term of office of the Ambassador lasts 6 months from that date and depends on the Ambassador’s adherence to the Values ​​of the European Climate Pact. It is an initiative of the European Commission that provides opportunities for people, communities and organizations to participate in climate action across Europe to:
• learn about climate change
• develop and implement solutions
• connect with others and maximize the impact of these decisions

The ambassadors of the European Pact are committed to informing, inspiring and supporting climate action in their communities and networks in contribution to the European Climate Pact.

We are proud to be part of this community!