С голямо удоволствие съобщаваме, че нашите съоснователи Джейн Димитрова и Велин Керков взеха участие в програмата на ekipa „Innovate2030 – Дигитални граждани за устойчиви градове и общности“.

Заедно с Германското дружество за международно сътрудничество и Рамковата конвенция на ООН за изменението на климата, екипът проведе паневропейския проект Innovate2030, в който дигиталното поколение, състоящо се от студенти, изследователи и стартиращи фирми, бе призовано да развива дигитални иновации в сътрудничество с утвърдени фирми и организации.

Повече от 200 международни екипа с над 900 участници разработиха нови концепции и идеи около устойчивото и дигитално бъдеще на Европа на базата на 7 реални теми и предизвикателства на сътрудничеството-организации от бизнеса и обществото.

ekipa отбеляза усилията на Fooodobox в разработването и представянето на креативно и иновативно решение под формата на бизнес модел, движещ градовете и общностите в Европа.

Бихме искали да благодарим на Кристина Армбрустър и Джъстин Гемери за това, че прекосиха границите и дадоха възможност за устойчиво сътрудничество между стартъп компании в целия Европейски съюз.

–––

We are very pleased to announce that our co-founders Jane Dimitrova and Vili Kerkov took part in the ekipa „Innovate2030-Digital Natives for Sustainable Cities and Communities“ Program.

Together with the German Society for International Cooperation and the United Nations Framework Convention on Climate Change, ekipa conducted the pan-European Innovate2030 project, in which the digital generation consisting of students, researchers and start-ups was called upon to develop digital innovations in cooperation with established companies and organizations.

More than 200 international teams with over 900 participants developed new concepts and ideas around the sustainable and digital future of Europe based on 7 real topics and challenges of cooperation-organizations from business and society.

Ekipa has recognized Fooodobox’s efforts in developing and submitting a creative and innovative solution in the form of a business model, driving Cities and Communities in Europe.

We would like to thank Christina Armbruster and Justin Gemeri for crossing boundaries and enabling sustainable collaborations among startups across the European Union.