Общи условия за бизнеси

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УЕБСАЙТ ОТ ТЪРГОВЦИ – ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА

I. ДЕФИНИЦИИ
За целите на настоящите Общи условия долупосочените понятия следва да се разбират в следния смисъл:

 1. Фуудобокс – „„Фуудобокс” 2021 ЕООД, ЕИК 206757546, със седалище: гр. София, ул. „Неофит Рилски“ № 57, представлявано от управителя Джейн Димитрова Димитрова, която притежава и администрира Сайта.
 2. Сайт – уеб базираният сайт https://foodobox.com и всички негови подстраници и контролен панел за Търговци . Сайтът предоставя на Търговците информация за Услугите на Фуудобокс и възможност за публикуване на Продукти за продажба на Крайни потребители, при спазване от страна на Търговците на настоящите Общи условия, на действащото българско и европейско законодателство, на всички общоприети в страната търговски практики, както и на допълнително посочените от Фуудобокс съответни изисквания за конкретните Услуги.
 1. Мобилно приложение – мобилното приложение Foodobox, предназначено за мобилни устройства, които използват операционната система Android и/или iOS и е достъпно за безплатно изтегляне в Google Play и App Store.
 2. Търговци – юридически лица, които извършват дейности свързани с продажба и доставка на Продукти в търговски обекти като ресторанти, заведения за бързо хранене, сладкарници, пекарни, хранителни магазини и вериги и други. Търговците имат Профил в Сайта и предлагат на Крайни потребители, които имат Профил в Мобилното приложение, Продукти. Търговци могат да бъдат само юридически лица, представлявани от законните им представители или надлежно упълномощени лица.
  Лица, които не отговарят на изискванията за Търговци – юридически лица или не е налице представителна власт, нямат право да ползват Услуги, предлагани на Сайта.
 3. Крайни потребители – физически лица, които имат Профил в Мобилното приложение и желаят да използват Услугите, предоставяни чрез Мобилното приложение.
 4. Профил – личният профил на Търговеца в Сайта, който позволява на Търговеца да ползва Услугите, предлагани чрез Сайта и който съдържа информация относно Търговеца и историята на някои от действията му в Сайта.
 5. Услуги – изрично описани на Сайта услуги, свързани с посредничество в предлагането от Търговци Продукти за резервиране с цел покупка от Крайни потребители. Услугите, които не са изрично включени в настоящите Общи условия и/или посочени на Сайта, не се предоставят от Фуудобокс и не могат да бъдат изисквани от Търговците или от която и да е Трета страна.
 6. Продукти – напитки и нетрайни хранителни продукти, включително със скоро изтичащ срок на годност и/или с нарушена опаковка, и/или с козметични дефекти. Продуктите, които са напълно годни за употреба, биват предлагани за продажба с отстъпка от Търговеца и групирани в кутии, торбички или друг вид опаковки, според дневния излишък на същия. Селекция от страна на Купувача не е възможна. Същите Продукти се предлагат от Търговци чрез Сайта съгласно условията за ползване на последния.
 7. Общи условия – настоящите Общи условия представляват договор с правнообвързваща сила за предоставяне на посредническа услуга, която се предоставя от Фуудобокс на Търговец, съгласно условията тук. Страни по договора са Фуудобокс, от една страна, и Търговецът, от друга страна. Общите условия включват условия за ползване на Сайта, правила за регистрация на Профил, публикуване на Продукти, правата и задълженията на Търговците, ползващи Сайта, както и всяка друга правнозначима информация, която се намира на Сайта. С приемането на Общите условия и/или с всяко извършено действие чрез Сайта, Търговецът декларира и заявява, че е запознат с и приема настоящите Общи условия. Всяко действие на Търговеца на Сайта представлява и се счита за електронно волеизявление, че е съгласен с, потвърждава и приема настоящите Общи условия и встъпва в договорни отношения с Фуудобокс. Търговците следва да прочетат внимателно действащите Общи условия преди да пристъпят към ползване на Сайта. Приемането и съгласието с тези Общи условия е задължителна предпоставка за използването на Сайта и предоставяне на Услугите от Фуудобокс.
 8. Траен носител – означава всеки инструмент, който дава възможност на Търговците да съхраняват информация, адресирана лично до тях, по начин, достъпен за бъдещо ползване, и за период от време, достатъчен за целите на информацията, и който позволява непромененото възпроизвеждане на съхранената информация. Такива носители са например хартия, устройства за съхранение на данни с USB интерфейс, CD-ROM дискове, DVD дискове, карти с памет, твърди дискове на компютрите, електронна поща и други. За траен носител се смятат и интернет сайтовете, които отговарят на следните условия: сайтът позволява на Търговеца да запази получената информация, информацията може да бъде запазена в продължение на достатъчно дълъг период от време и Фуудобокс, предоставил информацията, не може да я променя.
 9. Страни – означава както Фуудобокс, така и Търговецът.
 10. Страна – означава Фуудобокс или Търговецът.
 11. Трети страни/лица – означава всички други лица, организации и органи освен Фуудобокс и Търговеца.
 12. Резервация – ясното намерение на Краен потребител да закупи Продукти на Търговец. Крайният потребител изразява това намерение чрез завършване на процеса по резервация през Мобилното приложение. След Резервация, той се съгласява да вземе Продуктите в часовия диапазон от адреса на Търговеца.

  II. РЕГИСТРАЦИЯ
 13. Достъпът до Сайта е свободен, но за публикуване на Продукти и ползване на Услугите, предлагани чрез Сайта, както и на пълните функционалности на същия, се изисква регистрация в Сайта и създаване на Профил на Търговеца. Регистрация се прави в админ панел Foodobox, който е част от Сайта, преди първото публикуване на Продукти от Търговец.
 14. Регистрацията на Профил на Търговец започва с попълване на данни на физическо лице, което е законен или надлежно упълномощен представител на Търговеца- юридическо лице, във формуляра за регистрация на Търговец на Сайта, както следва: две имена, телефон за връзка и валиден имейл адрес, адрес и име на обекта. Лицето, което извършва регистрацията, следва да постави отметка на обозначеното за това място във формуляра, че е съгласно с Общите условия и с Политиката за защита на личните данни на Фуудобокс.
 15. След предоставяне на информацията по т. 2 по-горе, представител на Фуудобокс въвежда допълнителните фирмени данни, нужни за завършването на регистрацията на Профила на Търговеца като: наименование на фирмата, ЕИК, адрес на управление и други изискуеми данни съгласно формуляра за регистрация на Сайта, които ще бъдат запаметени в системата на Фуудобокс. С приемане на настоящите Общи условия лицето, попълнило формуляра за регистрация, дава право на Фуудобокс и лица от неговия екип да верифицират предоставените данни и да се свържат с него за идентификация на лицето и потвърждение на предоставените от него данни.
 16. След успешно завършване на регистрацията на Профила на Търговеца, Фуудобокс изпраща на посочения от него имейл потвърждение за активиран Профил. Когато Фуудобокс не е извършил успешна верификация/потвърждение съгласно т. 3 на данните на физическото лице – представител, попълнило формуляра за регистрация на Профил на Продавач, Фуудобокс може да не изпраща съобщение или друг вид нотификация на лицето, попълнило формуляра. Преди представител на Фуудобокс да попълни данните от т.3, Профилът на Търговеца няма да бъде видим за Крайните потребители, както и Търговецът няма да има възможност да публикува на Сайта предлагани от него Продукти.
 17. С предоставянето на данните за юридическото лице – Търговец, физическото лице, което прави регистрацията, декларира, че има право да представлява посоченото юридическо лице – Търговец и да действа от негово име и за негова сметка, както и че има право и приема Общите условия и Политиката за защита на личните данни на Фуудобокс от името и за сметка на юридическото лице – Търговец.
 18. За въведените лични данни се прилага Политиката за защита на личните данни на Фуудобокс която е свободно достъпна на Сайта.
 19. След успешната регистрация и активация на Профил, Търговецът може да достъпва Профила си на Сайта чрез въвеждане на избрания от него при регистрацията имейл адрес и парола за достъп.
 20. След успешната регистрация и активация на Профил, Търговецът има възможност по желание да качи в Профила си: (1) снимка на витрина с Продукти от негов търговски обект; (2) снимка на лого, фирмен знак или други знаци на Търговеца (3) снимка на примерни Продукти, които ще предлага чрез Сайта. Качените от Търговеца снимки съгласно предходното изречение, ще бъдат видими в Профила му на Сайта и в Мобилното приложение. Търговецът има право по всяко време да изтрива от Профила си и да качва нови снимки.
 21. Когато Търговец създаде своя Профил, той получава достъп до използването на софтуерната платформа на Фуудобокс, предоставена чрез Сайта.
 22. С извършване на регистрацията на Профил и поставяне на отметка на обозначеното за това място във формуляра за регистрация, че е съгласен с Общите условия, се счита, че Търговецът е приел настоящите Общи условия. От този момент се счита за сключен договорът между Страните. С извършване на регистрацията, лицето, което е направило регистрацията, декларира и гарантира, че не е недееспособно или непълнолетно лице, както и че използва валидни лични данни за самоличност при регистрация. Гарантира също, че е представител (законен или упълномощен) на юридическо лице, че има правомощията да ползва Услуги, предлагани на Сайта, от името и за сметка на съответното юридическо лице и че използва своята действителна самоличност и данни при регистрацията.
 23. Всяко лице, извършващо регистрация, носи отговорност за невярно и/или непълно попълване на данни и информация в Сайта. Фуудобокс не носи отговорност, ако Търговец или Трето лице е попълнило неверни данни към момента на регистрацията или на по-късен етап, включително във всички случаи, когато Фуудобокс не може да предостави която и да е от Услугите си, в резултат на грешни данни за контакт или друга непълна или невярна информация за Продавача.
 24. По своя преценка Фуудобокс има право да откаже предоставянето на Услуги чрез Сайта, като откаже одобрение на Профил в Сайта или изтрие вече регистриран Профил, включително във всички случаи, при които Търговецът не е попълнил изцяло и правилно необходимата информация. Също и при съмнения, че Търговецът не отговаря на условията за ползване на Услугите (например е непълнолетен, въвел е неверни данни, няма представителна власт или не изпълнява изискванията на закона, Сайта и/или тези Общи условия). Също ако е нарушил настоящите Общи условия, приложимото законодателство или правните интереси на Трети страни във връзка с Услугите, при спазване на условията по раздел XI по-долу, без да дължи обезщетение на Купувача или запазване или възстановяване на информацията в Профила на Продавача.
 25. Търговецът носи отговорност за всички действия, извършвани чрез или произтичащи в резултат на използването на неговия Профил. Търговецът се задължава да не предоставя данни за достъп до Профила му на лица, които не желае да публикуват Продукти и да извършват други действия от негово име и за негова сметка. Ако Търговецът ги предостави на дадено лице се счита, че той го е упълномощил да публикува Продукти и да извършва действия чрез Профила му от негово име и за негова сметка и се задължава да изпълни задълженията, произтичащи от така извършените действия на такова лице. В този случай Търговецът отговаря за действията на това лице като за свои.
 26. Търговецът носи отговорност за попълнените от него данни в Профила си , както и за предоставените на Фуудобокс, ако има такива.
 27. Търговецът се задължава да уведоми Фуудобокс при всяка промяна в данните, които е предоставил на Фуудобокс, като в противен случай Фуудобокс не носи отговорност за предоставяне на Услугите при използване на неточни данни, издаване на документи с неверни данни или каквито и да е други действия.
 28. Във всички случаи Търговецът носи отговорност за всякакви разходи, вреди и пропуснати ползи, понесени от Фуудобокс или Трети страни в резултат на неправилно въведена информация от Търговеца или липса на последващо уведомление съгласно т. 15 по-горе.

  III. ПРЕДЛАГАНЕ НА ПРОДУКТИ ЧРЕЗ САЙТА
 29. Услугите на Фуудобокс се предоставят чрез Сайта. Търговецът дава изричното си съгласие за приемане на настоящите Общи условия и да бъде обвързан с договора за посредническа услуга, като ги приема и потвърждава. Търговецът заявява и декларира, че за приемането на Общите условия не са необходими допълнителни действия и одобрения. Общите условия са правно обвързващи и имат същия задължителен правен характер, както ако са подписани на хартиен носител, и се приемат за доказателства в съда и всяка друга институция за уреждане на спорове.
 30. Търговецът използва Сайта, за да предлага на Крайни потребители Продукти, според дневния му излишък, за резервиране през Мобилното приложение с цел покупка. Преди да извърши публикуване на Продукти, които Търговецът желае да предлага чрез Сайта за резервиране от Крайни потребители с Профил в Мобилното приложение на Фуудобокс, Търговецът е задължително да посочи от меню „Моята кутия” в Профила си на Сайта следната информация за Продуктите, която ще предлага, а именно:
  3.1. Първоначална редовна цена на Продуктите – , съгласно ценоразписа на търговския обект, в който се предлагат от дадения Търговец.
  3.2. Размер на процента намаление от първоначалната редовна цена на Продуктите, с което ще ги предлага чрез Сайта за резервиране от Крайни потребители. Минималният размер на намалението е 40%. Търговецът може да посочва и по-голям такова по своя преценка;
  3.3. Приблизително описание на Продуктите.
  3.4. Категория на Продуктите според посочените опции в меню „Моята кутия” в Профила на Търговеца на Сайта.
  3.5. Времевия период, през който Крайните потребители могат да получат Продуктите в търговския обект, в който се предлагат.
  3.6. Друга информация, посочена като задължителна на Сайта.
 31. В случай че Търговец желае да промени цената на Продуктите, предлагани чрез Сайта, той трябва да уведоми Фуудобокс на имейл адрес info@foodobox.com или чрез контактната форма на Сайта, или по телефон. В срок до 48 часа от получаване на уведомлението , Фуудобокс извършва исканата от Търговеца промяна.
 32. Във всеки един момент всеки Търговец може сам от меню „Моята кутия” в Профила си на Сайта да променя описанието на Продуктите, както и категорията им. При извършване на промяна съгласно предходното изречение, тя се отразява в Профила на този Търговец от момента на извършването ѝ.
 33. Търговецът има възможност чрез меню „Седмичен график” в Профила си на Сайта да променя въведения от него седмичен график на предлагане на Продукти. Той ще действа всяка следваща седмица, докато не бъде променен. Ако Търговецът въведе в сряда в седмичния си график, че ще предлага на Крайни потребители всеки ден по 2 броя Продукти, те автоматично ще продължат да се предлагат за резервиране от Крайните потребители всяка следваща сряда, докато Търговецът не направи промяна на седмичния си график.
 34. Наличностите на Продукти, предлагани от Търговец, могат да се коригират от него от меню “Наличност” в Профила му на Сайта.
 35. Ако дневната наличност на Продуктите, заложена от Търговеца, се изчерпи, той е длъжен да анулира резервираните от Крайни потребители Продукти или да анулира наличността за конкретния ден, в случай че няма такива.
 36. Публикуването на Продукти на Сайта е съгласие от страна на Търговеца, че е съгласен с настоящите Общи условия, както и с получаване на намалената цена на резервираните Продукти от Крайния потребител, на място при получаването им в търговския обект на Продавача, в указания от него времеви период за получаване..
 37. С публикуване на Продукти на Сайта, Търговецът разрешава на Фуудобокс да се свърже с него по всякакъв възможен начин, когато това се налага във връзка с извършеното публикуване на Продукти, включително в случай на предявени претенции на Купувач, резервирал конкретните Продукти.
 38. Търговецът се задължава да предостави на Крайния потребител, резервираните от него Продукти след предоставяне от Купувача на кода, генериран при резервацията на Продуктите или чрез натискане на бутон “Взех кутията“ от Купувача в Профила му в Мобилното приложение. След представяне на кода, Търговецът го въвежда на Сайта и завършва резервацията на Купувача.
 39. Фуудобокс не извършва доставка на предлаганите чрез Сайта Продукти и няма задължение да извършва такава.
 40. Предвид факта, че предлаганите чрез Сайта Продукти са предимно нетрайни стоки и тъй като концепцията на Фуудобокс е да избягва разхищаването на храни и напитки, Търговецът има право да продаде резервирани Продукти на Трето лице или да откаже да ги предостави на Крайния потребител, ако той не се яви да ги получи във времевия период, посочен от Търговеца на Сайта.
 41. Търговецът има правото да анулира направена от Краен потребител резервация на Продукти, предлагана от този Продавач, до 30 минути преди началото на времевия период за вземане без да дължи обезщетение към Фуудобокс. В този случай, Фуудобокс изпраща на Крайния потребител известие, с което го уведомява за анулирането. В случай че Търговецът системно не спазва това правило, Фуудобокс има правото да изтрие Профила на Търговеца. Търговецът има право да променя времевия период за вземане на резервирани Продукти до 30 минути преди неговото започване. В този случай, Фуудобокс изпраща на Крайния потребител, резервирал Продукти, известие, с което го уведомява за направената промяна. Търговецът потвърждава, че му е известно и се съгласява, че Крайният потребител има възможност да откаже резервацията. В този случай, Продуктите ще бъдат върнати обратно за предлагане на Сайта.
 42. Търговецът разбира и се съгласява, че Крайните потребители имат право да откажат направена резервация и/или да не вземат резервирани Продукти, ако установят, че те съдържат алергени, които не са обявени в Сайта при публикуването им от Търговеца.
 43. Фуудобокс не носи отговорност за вида на Продуктите, предлагани от Търговци чрез Сайта, включително за всички случаи, при които Продуктите не отговарят на дадените за същите от Търговеца характеристики, описанието на които съдържа грешки и/или непълноти. Търговецът се съгласява, че Фуудобокс не контролира действията на Крайните потребители и на всички Трети лица и, че те имат право да предявяват претенции спрямо Търговеца без посредничеството на Фуудобокс.
 44. Фуудобокс не носи отговорност за неправилно или невярно попълнени данни и информация при публикуване на Продукти на Сайта от Търговец.
 45. Търговецът носи отговорност за попълнените от него данни и информация на Сайта и данните, предоставени на Фуудобокс, ако има такива.
 46. Търговецът носи отговорност за верността на всички данни и информация за Продукти, които се публикуват на Сайта чрез Профила, както и за предоставени на Фуудобокс, ако има такива.
 47. Търговецът и всички Трети лица, на които е предоставил достъп до Профила си в Сайта, носят отговорност за Продуктите, предлагани на Сайта, които са публикувани чрез Профила на Търговеца. Търговецът носи отговорност за всички дейности и последици, които настъпят вследствие на използване на неговия Профил.
 48. Фуудобокс не носи отговорност при неспазване от страна на Търговец и/или Краен потребител на времевите периоди , посочени на Сайта и Мобилното приложение, в рамките на които Търговецът е заявил, че предлага Продукти и в рамките на които Крайният потребител има задължение да се яви на място в търговския обект, от който е резервирал Продуктите.
 49. Фуудобокс не носи отговорност пред Търговеца при неявяване на Краен потребител, резервирал Продукти, предлагани от този Търговец чрез Сайта, за получаване на същите на място в търговския обект, в който се предлагат, както и при неплащане на дължимата за тях цена от Крайния потребител.
 50. Фуудобокс има право, но не и задължение да компенсира Търговеца при неявяване на Крайния потребител да получи резервираните Продукти. Сред възможните компенсации са безплатна персонализирана маркетингова кампания в социалните мрежи на Фуудобокс, безплатно или на преференциална цена снабдяване с физически рекламни материали като торбички, стикери, плакати, картички и други.
 51. Всички отношения на Търговеца с Крайни потребители и Трети лица се уреждат от името на и за сметка на първия, освен ако Фуудобокс не е поел изричен писмен ангажимент във връзка с тези отношения. Търговецът дава право и упълномощава Фуудобокс при преценка на последния да посредничи при уреждането на спорове и претенции на Крайни потребители към Търговеца и обратно. В този случай, Търговецът дава изричното си съгласие и упълномощава Фуудобокс да обработва от името и за сметка на Търговеца спорове и претенции на Крайни потребители към Търговеца и обратното. Търговецът се задължава да сътрудничи и предоставя на Фуудобокс в разумни срокове всякаква информация, свързана с конкретния спор или претенция, която може да му бъде изискана от Фуудобокс. За избягване на всякакво съмнение, Търговецът разбира и се съгласява, че Фуудобокс има право по своя преценка да решава в кои спорове и претенции, предявени от Крайни потребители към Търговеца и обратното да вземе отношение при разрешаването им.

  IV. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ МЕЖДУ КРАЕН ПОТРЕБИТЕЛ И ТЪРГОВЕЦ
 52. Цените на Продуктите, предлагани от Търговци чрез Сайта, следва да с отстъпка от първоначалната цена, на която те са предлагани на директни клиенти, съгласно ценоразписа на съответния търговски обект. За всички Продукти, предлагана чрез Сайта, Търговецът предоставя информация за размера на процента намаление от първоначалната избраната от него цена, както и за цената след отстъпката, на която Краен потребител има възможност да закупи Продуктите през Мобилното приложение. Търговецът има задължение да поддържа цените на Продуктите актуални в съответствие с актуалния ценоразпис на търговския обект, в който се предлагат.
 53. Всички цени на Продукти са в български лева и са крайни цени с включени всички данъци и такси, вкл. ДДС, освен ако на Сайта не е посочено друго.
 54. Цената на Продуктите, срещу която Търговецът се задължава да ги продаде на Краен потребител, е тази, посочена на Сайта към момента на извършване на резервацията, освен в случаи на очевидна грешка. В случай на очевидна грешка Фуудобокс си запазва правото по искане на Търговеца да уведоми Крайния потребител за действителната цена на резервираните от Крайния потребител Продукти, предлагани от този Търговец.
 55. Цената на резервираните Продукти се заплаща директно на Търговеца от Крайния потребител, който ги е резервирал, при получаването им на място в търговския обект на съответния Търговец. Крайната сума, дължима от Крайния потребител е сбор от цените на всички отделни Продукти, които той е резервирал.
 56. Правото на собственост върху Продуктите преминава у Крайния потребител след заплащане на тяхната цена. До този момент те се считат собственост на Търговеца.
 57. Фуудобокс има право да издава ваучери на Крайните потребители, за своя сметка, за отстъпка от цената на резервираните Продукти. Ако Краен потребител ползва ваучер, то отстъпката се отразява в момента на резервацията на Продуктите и Търговецът получава имейл известие с дъжимата цена след отстъпката. В такъв случай, Фуудобокс приспада приложената отстъпка от задълженията на Търговеца към Фуудобокс.
 58. Ако Търговец не предостави на Краен потребител, явил се в обекта му по време на обявения часови диапазон, резервирани от Крайния потребител Продукти, след като те са били обявени като налични от Търговеца през Профила му, Фуудобокс има право да издава ваучери за отстъпка на ощетения Краен потребител, за сметка на ощетилия го Търговец. В такъв случай
  максималната стойност на ваучера е равна на цената на резервираните от Крайния потребител Продукти. Стойността на ваучера се включва като задължение на Търговеца към Фуудобокс. .
 59. Фуудобокс си запазва правото да променя по всяко време и без предизвестие по искане на Търговец цените на предлаганите чрез Сайта Продукти, като такива промени няма да засягат Продукти, които вече са резервирани от Крайни потребители към момента на промяната.

  V. ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
 60. Търговецът дължи на Фуудобокс годишен абонамент и комисионно възнаграждение.
 61. Годишният абонамент е в размер на 59 лева.
 62. Комисионното възнаграждение е в размер на 25% без ДДС от цената на всяка платена Резервация , от Краен потребител , освен ако между Фуудобокс и Търговеца не е постигнато писмено съгласие за друг размер на същото. То се заплаща от Търговеца на Фуудобокс в двуседмичен срок след издаване на фактура от Фуудобокс към Търговеца. Фуудобокс изпраща издадената фактура на посочения от Търговеца имейл адрес в Профила му (в меню “Фирмени данни”).
 63. Периодът на годишния абонамент започва да тече от 1-во число на месеца, следващ месеца през който е активиран Профилът на Търговеца на Сайта и приключва в 24:00 часа на същата дата следващата година. Например, ако Търговецът е с активен Профил на Сайта на 15-ти март, периодът на годишния абонамент ще започне да тече от 1-ви април. Периодът на годишния абонамент приключва в 24:00 часа на същата дата следващата година. Изключение от т. 2, са случаите когато Търговец е с активен Профил на 1-во число на месеца – тогава периодът на годишния абонамент започва да тече на това 1-во число и приключва в 24:00 часа на същата дата следващата година.
 64. Фуудобокс има право по свой избор и по своя преценка да предоставя на някои Търговци гратисен период, през който съответният Търговец да не дължи заплащане на годишен абонамент . В този случай , Фуудобокс уведомява Търговеца за това свое решение, както и за периода, през който ще действа периода. За избягване на всякакво съмнение, по време на гратисния период, Търговецът, на който е предоставен същия, има задължение да заплаща на Фуудобокс дължимото комисионно възнаграждение, съгласно условията и сроковете на настоящите Общи условия. Всички Търговци, чиито Профили са регистрирани през 2021-ва година ползват 1 година гратисен период без годишен абонамент.
 65. След изтичане на гратисния период по т. 3 по-горе, годишният абонамент започва да тече от 1-во число на месеца, следващ месеца, през който е завършил гратисният период, и приключва в 24:00 часа на същата дата следващата година.
 66. Във фактурата, издадена от Фуудобокс на Търговеца за дължимото от Търговеца на Фуудобокс комисионно възнаграждение за месеца, през който е започнал да тече периодът на годишния абонамент, Фуудобокс включва и размера на последния. Ако периодът на годишния абонамент е започнал да тече, във фактурата, издадена от Фуудобокс за дължимото от Търговеца на Фуудобокс комисионно възнаграждение, ще бъде включен и размерът на годишния абонамент.
 67. Търговецът е длъжен да извършва плащането на задълженията си към Фуудобокс, по банковата сметка на Фуудобокс, посочена в издадената от последния фактура за съответното плащане.
 68. Всички плащания се извършват само в български лева.
 69. Всички банкови такси, банкови комисионни, загуби от курса или комисионни при обмен на валута и други разходи и такси, свързани с плащанията, са за сметка на Търговеца. Той се задължава да извърши всички необходими действия и да заплати всички необходими такси и разходи, така че Фуудобокс да получи пълния размер на задължението, за което е издадена фактура.
 70. Търговецът е задължен да предостави валидни фирмени и други данни и информация, необходими на Фуудобокс за издаването на фактури.
 71. Фуудобокс има право да променя размера на годишния абонамент и комисионното възнаграждение по т. 2 и т.3 по-горе при спазване на процедурата за изменение на Общите условия по раздел XXI по-долу.
 72. В случай че Търговец не заплати задълженията си към Фуудобокс съгласно срока и условията на настоящия раздел, Фуудобокс има право незабавно след изтичане на срока на плащане да прекрати достъпа на Търговеца до Сайта, включително да изтрие Профила му. В този случай, Търговецът има задължение да заплати на Фуудобокс съгласно условията и сроковете на настоящите Общи условия дължимото към Фуудобокс, преди момента на прекратяването на достъпа съгласно настоящата точка.

  VI. ОТКАЗ ОТ ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ ОТ ФУУДОБОКС НА ТЪРГОВЕЦ
 73. Фуудобокс има право да откаже да изпълни Услуги, предлагани чрез Сайта, на Търговец, в това число да откаже да активира Профил на Търговец без да носи отговорност за неизпълнение и без да дължи обезщетение на същия, когато:
  а) Търговецът е некоректен;
  б) информацията, предоставена от същия, е непълна, невярна или невалидна;
  в) действията на Търговеца могат да увредят Фуудобокс или свързани с него лица;
  г) поведението на Търговецап противоречи на настоящите Общи условия и/или на морала или търговските практики, без да е нужно Търговецът да нарушава закона;
  д) Търговецът не е предоставил на Купувач резервирани Продукти, предлагани от първия чрез Сайта, в указания на Сайта времеви период за получаване на същите.
 74. За отказа се спазват условията по раздел XI по-долу. Отказът се съобщава на Търговеца, ако той е предоставил валидни данни за контакт. В този случай Фуудобокс не носи отговорност за неизпълнение.
 75. Фуудобокс има право да третира Търговец като некоректен и в случаите, когато:
  а) е налице неспазване от страна на Търговеца на Общите условия;
  б)е установено некоректно, арогантно или грубо отношение към представителите на Фуудобокс и/или към Крайни потребители;
  в) са установени системни злоупотреби от Търговеца спрямо Фуудобокс и/или Крайни потребители.

  VII. ЛИЧНИ ДАННИ
 76. Вида на лични данни, които Фуудобокс събира и обработва, начина на ползване и защита на личните данни са описани в Политиката за защита на личните данни на Фуудобокс, представляваща отделен документ. При извършване на регистрацията на Профил, Търговецът следва да постави отметка на обозначеното за това място във
  10
  формуляра за регистрация, че е съгласен с и приема Политиката за защита на личните данни на Фуудобокс.

  VIII. СЪДЪРЖАНИЕ НА САЙТА
 77. Сайтът предоставя на Търговците информация за Услугите на Фуудобокс и им предоставя функционалности, свързани с публикуване на предлагани от тях Продукти, с цел покупка от Крайни потребители, при спазване от страна на Търговците на настоящите Общи условия, на действащото българско и европейско законодателство, на всички общоприети в страната търговски практики, както и на допълнително посочените съответни изисквания за конкретните Услуги. Чрез Сайта не може директно да се купуват Продукти и да се плаща цената за същите.
 78. Чрез Сайта Търговците трябва да представят описание на приблизителното съдържание на Продуктите, които могат да бъдат предлагани от Търговеца според дневния излишък на същия, така че Крайният потребител да получи приблизителна и ориентировъчна информация за съставките и алергените на Продуктите, отстъпката от цената и други. Фуудобокс предоставя възможност на Крайните потребители да филтрират Продуктите, предлагани от Търговци по хранителни категории, времеви период за вземане или както е определено от Фуудобокс. Когато Крайният потребител филтрира върху една или повече от тези опции, само Продукти от избраните категории ще бъдат видими за същия в Мобилното приложение.
 79. Сайтът може да предлага възможност за публикуване само на Продукти, предлагани от търговски обекти в определени градове и региони по преценка на Фуудобокс.
 80. Отговорността за авторските права и съдържанието на публикуваните изображения и/или лого, фирмени изображения и други материали от Търговеца е изцяло негова..
 81. Възможно е други ползватели на Сайта да направят коментари, да дадат становище или по друг начин да сигнализират, че дадена информация за публикувани Продукти е невярна, непълна има друг недостатък. Фуудобокс не носи отговорност и не дължи обезщетение на Търговците, Крайните потребители или Третите лица при подобно разминаване или непълнота, като тази отговорност е изцяло на Търговеца, публикувал съответните Продукти. Фуудобокс не носи отговорност дали коментарите, становищата и/или сигналите на лицата, които са ги направили, са верни и дали отговарят на изискванията на морала и добрите нрави. Търговецът се съгласява, че всички претенции следва да се предявяват към него.
 82. Фуудобокс има качеството само на администратор на Сайта и той не е купувач или продавач на Продуктите, предлагани за резервиране чрез Сайта. Продавач на Продуктите е Търговецът, който има Профил на Сайта, а поръчващ и получател на Продуктите е Крайният потребител, който има профил в Мобилното приложение. Фуудобокс не носи отговорност за това дали данните и информацията относно Продуктите , тяхната наличност и цени са актуални, дали описанието им отговаря на истината и е пълно по критерии, предвидени на Сайта, дали фотографиите са на съответните Продукти , дали са с висока резолюция, както и дали Търговецът има авторски и/или други права да ги публикува. Отговорността за актуализиране на данните относно предлаганите Продукти е на Търговеца. Той приема и се съгласява всички претенции във връзка със съдържанието и актуалността на публикуваните данни и информация относно предлаганите от него Продукти да бъдат предявени към него.
 83. Фуудобокс не отговаря за информацията, предоставена за всеки Продукт на Сайта. Продуктите, включени в базата данни на Сайта, и цялата информация относно същите, са предоставени от Търговци и те са отговорни за цялата информация относно Продуктите, които предлагат чрез Сайта. В случай че Краен потребител има въпроси относно Продукти , той има право да се свърже директно с Търговеца, предлагащ същите. Фуудобокс не носи отговорност за съдържанието на Сайта, описанието, информацията, изображенията или другите елементи или характеристики относно Продуктите, както и всички други данни и материали, въведени или предоставени от Търговци, Трети лица или Крайни потребители, включително коментари и съдържание на комуникация между Крайни потребители, Търговци и Трети лица, както и за авторските права върху изображенията или другите обекти на интелектуална собственост, включени предложенията за Продукти, качени от Търговци.
 84. Фуудобокс не носи отговорност за съдържанието, предоставено или въведено от Търговците за Продуктите. Те носят цялата отговорност за всички публикувани на Сайта материали, които нарушават правата на Трети лица или противоречат на приложимите законови разпоредби. Всички претенции във връзка с нарушени авторски или други права следва да бъдат предявени към Търговеца, който ги е публикувал, респективно към лицето, което ги е публикувало, съответно предоставило на Фуудобокс за публикуване или към представител на Фуудобокс, в случай че те са публикувани от последния.
 85. Търговците носят отговорност за предоставената чрез Сайта информация за Продукти , включително когато същата е предадена от тях на Фуудобокс. Търговците, въвели информация, носят отговорност за всички действия и бездействия, извършени чрез Сайта. Търговецът носи отговорност и за придобиване на всички разрешения, регистрации и/или лицензи за осъществяване на търговската си дейност, свързана с предлагане за продажба на Продукти чрез Сайта, включително за спазване на приложимото законодателство в сферата на безопасност на храните, защита на авторското право, защита на конкуренцията, защита на потребителите, защита на личните данни и други. Търговецът приема и се съгласява всички претенции във връзка с Продуктите да бъдат предявени към него директно, включително по отношение на въведената информация за тях.
 86. Търговците носят отговорност за наличността на Продуктите, предлагани чрез Сайта, за тяхното качество и срок на годност, включително че Продуктите не са с изтекъл срок за годност, както и за това те да отговарят на всички характеристики, посочени за тях на Сайта. Търговецът приема и се съгласява всички претенции във връзка с Продуктите, които е предлагал или предлага чрез Сайта, да бъдат предявени към него директно, включително по отношение на въведената информация за тях.
 87. Търговците носят отговорност да не продават на лица под 18 години Продукти, които са забранени за продажба на същите. Всеки Търговец носи отговорност да се увери, че лицето, което се е явило на място в търговския обект да заплати резервираните Продукти, за които има забрана да се продават на лица под 18 години, има навършени 18 години.
 88. Фуудобокс не носи отговорност за грешки и/или непълнота в описанието и характеристиките на Продуктите, както и не носи отговорност за наличността, количеството, качеството и срока на годност на Продуктите, предлагани от Търговец чрез Сайта. Търговецът приема и се съгласява, че носи цялата отговорност спрямо Крайните потребители за посочените в предходното изречение обстоятелства, като всички претенции на Краен потребител във връзка с подобни вреди следва да се отправят директно към Търговеца.
 89. Всички отношения на Търговеца с Крайни потребители и Трети лица се уреждат от името на и за сметка на първия, освен ако Фуудобокс не е поел изричен ангажимент във връзка с тези отношения.

  IX. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ
  Права на Търговеца
 90. Търговецът има право да ползва Услугите, предлагани чрез Сайта, докато спазва задълженията си съгласно настоящите Общи условия.
 91. Търговецът има право да се откаже от ползване на Сайта и от Услугите, предоставяни чрез него, по всяко време, като се свърже с Фуудобокс чрез контактната форма на Сайта или на следния имейл адрес: info@foodobox.com и поиска от Фуудобокс да деактивира Профила му на Сайта. В този случай, Търговецът дължи предоставяне на Крайни потребители в указания на Сайта времеви период на всички резервирани от тях Продукти, предлагани от този Търговец, преди момента на деактивиране на Профила му.
  Права на Фуудобокс
 92. Търговецът разбира и се съгласява, че Фуудобокс има достъп до всички данни и материали, качени от първия на Сайта, и има правото самостоятелно да решава кои действия на Търговеца представляват нарушение на настоящите Общи условия, закона и/или правата на Трети страни, както и да предприема съответните мерки за отстраняване на нарушението.
 93. Търговецът разбира и се съгласява, че Фуудобокс има право, при преценка за потенциален риск за сигурността и/или нарушаване на нормалната работа на Сайта или която и да е част от него, при нарушаване или подозрение за нарушение на Общите условия, на закона или на права на Трети лица при ползване на Услугите, както и ако не предостави навреме на Краен потребител резервирани чрез Сайта Продукти, по своя преценка да преустанови предоставянето на Търговеца на Услугите при спазване на условията по раздел XI без да дължи обезщетение или друг вид компенсация на същия. Фуудобокс има право, но не и задължение, по своя преценка да изтрива данни и материали на Търговеца, качени на Сайта. В този случай прекратяването на Услугите и изтриването на информация няма да се счита за неизпълнение на договорните задължения на Фуудобокс, както и в този случай същият не носи отговорност за загуба на данни от Търговеца или друг вид претърпени от него вреди или пропуснати ползи.
 94. Фуудобокс има право да прекрати временно или постоянно предоставянето на Услугите на Търговеца при спазване на условията по раздел XI по-долу, както и да изтрие цялата налична информация, ако установи, че тя нарушава законите на Република България, европейското законодателство или друга държава, правата на Трети лица или настоящите Общи условия. В този случай Търговецът дължи на Фуудобокс обезщетение за всички претърпени вреди, включително имуществени санкции, компенсации, обезщетения и всякакви други суми, заплатени от Фуудобокс във връзка с нарушението, включително адвокатски хонорари. Прекратяването на Услугите и изтриването на информацията в този случай няма да се счита за неизпълнение на договорните задължения на Фуудобокс и същият не дължи каквито и да е обезщетения или друг вид компенсации на Продавача.
 95. Фуудобокс има право да спре или прекрати достъпа на Търговеца до предоставяните Услуги или да изтрие качената от Търговеца информация при спазване на условията по раздел XI по-долу, в случай че по вина и/или вследствие действията на последния, включително при нарушение на законови разпоредби, права на Трети лица или на тези Общи условия, Фуудобокс бъде санкциониран от своите контрагенти или други трети лица, включително ако му бъде наложена имуществена санкция, ако бъдат ограничени правата му за ползване на услуги, бъдат му отнети привилегии, бъде включен в т.нар. черни списъци или получи предупреждение за подобна санкция. В този случай Търговецът дължи на Фуудобокс обезщетение за всички претърпени вреди, включително имуществени санкции, компенсации, обезщетения и всякакви други суми, заплатени от Фуудобокс във връзка с нарушението, включително адвокатски хонорари. Прекратяването на Услугите и изтриването на информацията в този случай няма да се счита за неизпълнение на договорните задължения на Фуудобокс и Фуудобокс не дължи каквито и да е обезщетения или друг вид компенсации на Търговеца.
 96. Фуудобокс има право по всяко време без предупреждение или уведомление да разширява или ограничава обхвата на Услугите, които предоставя чрез Сайта, да променя условията, начина за достъп, регистрация и т.н.. Фуудобокс не носи отговорност пред Търговеца за претърпени вреди и пропуснати ползи от същия вследствие на ограничаване или промяна на Услугите. Когато тези промени водят до изменение на настоящите Общи условия се прилага процедурата по раздел XX по-долу.
 97. Фуудобокс може да включва към своите Услуги и услуги, предоставени от Трети страни. Фуудобокс не може и не носи отговорност за качеството на предоставените услуги от Трети страни и не носи отговорност за вреди на Търговеца вследствие на проблеми с услугите от тези Трети страни.
 98. Фуудобокс не носи отговорност за каквито и да било вреди, неустойки и/или обезщетения, резултат от действия или бездействия на Трети страни, които не са под контрола на Фуудобокс.
 99. Фуудобокс не носи отговорност за вреди, пропуснати ползи, разходи, искове или други отговорности към Търговците, ако те са настъпили вследствие неспазване на тези Общи условия от страна на и Търговците.
 100. Фуудобокс има право, но не и задължение, да преглежда съдържанието на публикуваната от Търговеца информация, да изисква от него премахването ѝ или сам да премахва определени материали, ако чрез тях се нарушават законодателство, правата на трети лица или настоящите Общи условия.
 101. Търговецът се съгласява, че Фуудобокс не носи отговорност към Крайните потребители и те по смисъла на ЗЗП, както и към останалите търговци и предприятия по смисъла на ЗЗК. Фуудобокс не носи отговорност към Търговеца, когато последният е извършил закононарушение при предлагането и/или продажбата на своите Продукти или е увредил правата или законните интереси на Трети лица.
 102. Търговецът се съгласява, че при възникнал спор с Трети лица или наложена санкция или друг вид наказание на Фуудобокс, първият се задължава да обезщети Фуудобокс за всички платени имуществени санкции, обезщетения и други разходи, резултат от недобросъвестни или незаконосъобразни действия или бездействия на Търговеца, включително когато съшият е посочил неверни данни, нарушил е закона, правата на Трети лица, авторските права на Фуудобокс и Трети лица, лични данни, правилата на конкуренцията и др.
 103. Търговецът също така се съгласява да защитава, обезщетява и предпазва Фуудобокс от и срещу всякакви претенции, съдебни дела, задължения, загуби, глоби, санкции, щети и разноски, произтичащи от действия или пропуски на Фуудобокс или негови представители, служители, изпълнители и други във връзка с Услугите, които не са изрично описани като задължения на Фуудобокс, включително, но не само, когато тези Услуги не отговарят на изявените от Търговеца нужди.
 104. Фуудобокс има право да променя дизайна и начина на презентиране на Търговеца и Продуктите , предлагани от същия, с цел подобряване на Услугата на Сайта.
 105. По време на действие на настоящите Общи условия Търговецът предоставя безвъзмездно на Фуудобокс правото да използва многократно, да излъчва, разпространява и възпроизвежда без ограничение на начина и без ограничение на територията на търговските марки, лога и другите фирмени знаци, брандове и изображения на Търговеца и всички фото материали , качени от Търговеца на Сайта, и включените в тях обекти на авторски и сродни на тях права, за целите на доброто функциониране на Сайта и Мобилното приложение и с цел реклама и промотиране на Услугите, предлагани от Фуудобокс. Търговецът се съгласява, че Фуудобокс придобива и правото да реши дали и кога да разпространи и излъчи търговските марки, лога и другите фирмени знаци, и изображения на Търговеца и всички фото материали, качени от Търговеца на Сайта, да определи времето, мястото и начина, по който да стане това, както и правото да спре използването им по своя собствена преценка.
 106. Търговците декларират и гарантират, че са законни притежатели на всички права върху търговските марки, лога, и другите фирмени знаци, брандове и изображения , които ще предоставят за ползване на Фуудобокс, както и че са законни притежатели и са уредили предварително всички авторски и други права върху всички фото материали, качени на Сайта, поради което се счита, че правата върху тези материали принадлежат на Търговците, които са ги публикували. Търговецът разполага с пълните правомощия да отстъпи в полза на Фуудобокс правата на ползване върху търговските марки, лога, и другите фирмени знаци, брандове и изображения на Търговеца и всички фото материали, качени от Търговеца на Сайта, съгласно настоящия раздел и с това не нарушава права на Трети лица. В случай че вследствие на неизпълнение на задължения на Търговеца или дадени от него гаранции и декларации, както и поради действия или бездействия на същия, на Фуудобокс бъдат наложени административно-наказателни санкции за нарушение на действащото законодателство или към Фуудобокс бъдат предявени претенции от трети лица, Търговецът се задължава да поеме за своя сметка заплащането на наложената санкция или предявената претенция, както и разноските на Фуудобокс, свързани с тях. Разпоредбата се прилага и след прекратяване действието на настоящите Общи условия.

  Отговорност и задължения на Търговеца
 107. При ползването на Сайта и на Услугите, предлагани на него, Търговецът се задължава да спазва настоящите Общи условия, приложимото българско законодателство, приложимите международни закони, правото на Европейския съюз и на страната, от която е Търговецът или от която предлага Продуктите, указанията на Сайта и допълнителните указания на Фуудобокс, правилата на морала и добрите нрави, както и да зачита правата и законните интереси на Третите лица.
 108. Търговецът се задължава да не въвежда, зарежда, съхранява, разпространява, използва, предава, предоставя или публикува в Сайта връзки към информация, както и данни, текст, файлове, софтуер, снимки, видео или аудио материали, съобщения, както и всякакви други материали и съдържание:
  19.1. които противоречат на приложимото законодателство, нарушават авторски права, търговски марки или други права на интелектуална собственост, нарушават правата и свободите на човек съгласно Конституцията на Република България и приложимите български и международни актове, на правото на Европейския съюз, на страната, от която е Търговецът или от която предлага Продуктите си или нарушават права на която и да е Трета страна или които съдържат лични данни;
  19.2. които пропагандират дискриминация, фашистка, расистка или друга антидемократична идеология;
  19.3. които увреждат доброто име и репутацията на другите и призовават към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление, към насилие или подбуждане към расова, национална, етническа или религиозна вражда или омраза;
  19.4. които нарушават имуществени или неимуществени права на Трети лица, включително авторски права и сродните им права;
  19.5. които съдържат порнография, сексуално насилие, както и връзки към уеб сайтове или интернет страници с такова съдържание;
  19.6. които съдържат компютърни вируси, троянски коне, експлойти или друг злонамерен код или софтуер;
  19.7. заблуждаващи и неверни материали или сайтове с цел измама и неправомерно придобиване на информация.
 109. Търговецът се задължава да не се намесва в правилното функциониране на Сайта, включително да не пречи на достъпа на Трети лица до него, да не извършва неразрешен достъп, да не нарушава или възпрепятства достъпа на други Търговци, Крайни потребители и Трети лица, да не накърнява или възпрепятства наличността, надеждността или качеството на Услугите по отношение на останалите Търговци, Крайни потребители и Трети лица.
 110. Търговецът се задължава да не извършва чрез ползваните Услуги забранени дейности или дейност без наличието на разрешение/регистрация/лиценз за извършване на тази дейност, ако такива са изискуеми от закона.
 111. Търговецът се задължава да уведомява незабавно Фуудобокс за всеки известен му случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните Услуги, включително от негови представители или Трети лица.
 112. Търговецът няма право да използва или да разрешава на Трети лица да използват Профила му, за да предприемат и извършват атаки и злонамерени действия към която и да е друга компютърна система, свързана с интернет.
 113. Търговецът носи отговорност за поверителността на неговите данни за достъп до Профила му и поема пълна отговорност за действия, извършени през неговия Профил. В случай на съмнение, че по някаква причина поверителността на данните му е поставена под заплаха, Търговецът незабавно трябва да уведоми Фуудобокс. Ако не е направил това, се счита, че всички действия през Профила на му са направени от него лично и той носи отговорност за тях, включително за всички Продукти, публикувани през Профила му.
 114. Когато Търговецът предостави достъп за ползване и управление на неговия Профил на Трети лица, той носи отговорност за действията на тези лица като за свои, като се задължава да обезщети Фуудобокс за всички вреди, причинени вследствие ползване на Услугите от Трети лица, на които Търговецът е предоставил достъп.
 115. Във всички случаи Търговецът носи отговорност и се задължава да обезщети Фуудобокс за всички вреди, загуби и пропуснати ползи, които е причинил пряко или косвено на Фуудобокс, вследствие на нарушаване на закона, на правата на Трети лица или тези Общи условия от страна на Търговеца, включително свързани с извършване на операции чрез Сайта, с неправилното, противозаконно или противоречащо на настоящите Общи условия ползване на Сайта и/или публикуване на съдържание.
 116. Търговецът се задължава да не публикува материали, съдържащи вируси или други програми, чиято цел е да разрушат или навредят на Сайта или на друга система, както и материали със забранено, непристойно, клеветническо, заплашително или злонамерено съдържание за Фуудобокс или за Трето лице. Фуудобокс си запазва правото да премахва и/или редактира подобни материали. При неизпълнение на тези задължения, Търговецът дължи на Фуудобокс заплащане на обезщетение за претърпени вреди и пропуснати ползи за всяко нарушение поотделно.
 117. При неправомерно и непозволено ползване на Услугите, предоставяни чрез Сайта, Търговецът носи отговорност за материалните и нематериалните щети, нанесени на Фуудобокс. При констатиране на такива действия Фуудобокс има право при спазване на условията по раздел XI да преустановява предоставянето на Услугите и да спре достъпа на Търговеца до Профила му без да носи отговорност за вреди или загуба на данни от страна на Търговеца. Непозволено ползване е налице и когато при ползването на Услугите се извършват действия, в това число използването на софтуерни или други средства, затрудняващи работата или пречещи на нормалното функциониране на техниката на Фуудобокс, включително надвишаването на лимита от процесорно време, както и разпространяването на информация, чрез която се нарушават законовите разпоредби, правата на Трети лица или настоящите Общи условия.
 118. Търговецът няма право да прави публични декларации, изявления или друг вид публични разкрития относно публикуването на Продукти или настоящите Общи условия без предварителното писмено съгласие на Фуудобокс.
 119. Търговецът няма право да предоставя като свои Услугите, получени от Фуудобокс.
 120. Търговецът сам осигурява необходимото му за ползване на Услугите компютърно оборудване, операционни системи, софтуер и достъп до интернет.
 121. При възникнал проблем с достъпа или ползването на Сайта Търговецът ще уведоми Фуудобокс на следния имейл адрес: info@foodobox.com или чрез контактната форма на Сайта. Фуудобокс ще положи всички разумни усилия за отстраняване на възникналия проблем.
 122. Търговецът се задължава при поискване от Краен потребител да му предостави информация относно разрешителните му за работа с храна и напитки, както и документация, отнасяща се до произхода на Продуктите, етикетите, начина на съхранение и пакетиране на същите.
 123. Търговецът се задължава да уведомява Крайните потребители относно срока на годност на Продуктите.

  Отговорност и задължения на Фуудобокс
 124. Фуудобокс няма задължение да извършва наблюдение на информацията, която Търговецът съхранява на Сайта, както и да проверява дали тя отговаря на действащото законодателство, дали нарушава правата на Трети лица или настоящите Общи условия.
 125. Фуудобокс не отговаря за съхраняваната, разпространявана, използвана, предавана информация, данни, текст, файлове, софтуер, фотоматериали, съобщения, връзки и препратки, както и всякакви други материали и съдържание, както и за дейността на Търговеца.
 126. Предоставяните от Фуудобокс Услуги не обхващат осигуряване на компютърно оборудване, софтуер и свързаност за пренос на бази данни или информационни пакети между Търговеца и Фуудобокс и ползване на Услугите като цяло. Фуудобокс не носи отговорност, ако Търговецът не може да ползва Услугите, предлагани на Сайта, поради липса на хардуер, софтуер или добра интернет връзка, както и ако не може да осъществи достъп поради проблеми извън контрола на Фуудобокс .Той не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или електронните съобщителни съоръжения, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните Услуги.
 127. Фуудобокс не носи отговорност за претърпени вреди или пропуснати ползи от Търговеца или от Трети лица като последица от прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на Услугите или достъпа на Търговеца до Профила му, както и от заличаването на материали или съдържание, в случаи на неизпълнение на задължения на Търговеца и упражняване на свързани с това права на Фуудобокс.
 128. Фуудобокс не носи отговорност за не предоставяне на Услугите при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол – случаи на непреодолима сила, случайни събития, действия или бездействия на Трети лица и в предоставянето на услуги извън контрола на Фуудобокс, както и при случай на нерегламентиран достъп на Трети лица във функционирането на информационната система или сървърите. Фуудобокс ще предприеме всички разумни мерки за ограничаването на подобни интервенции.
 129. Фуудобокс не носи отговорност за не предоставяне на Услуги при неспазване на указанията и технологичните изисквания за ползване на Услугите, при неправилно боравене с техника или софтуер, както и в следствие от извършвани тестове от страна на Фуудобокс с цел проверка на оборудване, връзки, мрежи и други, както и тестове, насочени към подобряване или оптимизиране на предоставяните Услуги.
 130. Фуудобокс няма задължение да търси факти и обстоятелства, указващи извършването на неправомерна дейност. Цялото съдържание на Сайта се предоставя „такова, каквото е” без каквито и да било гаранции от страна на Фуудобокс от какъвто и да е вид или естество, изрични или подразбиращи се, отхвърля и изключва всички други гаранции включително но не само: наличие, точност, надеждност, навременност, пълнота, подразбиращи се гаранции или условия за продаваемост, пригодност за определена цел, ненарушаване на права на интелектуална собственост или други сродни права. Отделно от горното, Фуудобокс не гарантира и не прави никакви изявления относно точността, вероятните резултати или надеждността на използването на подобни материали за каквито и да е цели.
 131. С настоящото Фуудобокс отхвърля и изключва всякакви декларации или гаранции, че Сайтът е съвместим с всяка операционна система, мобилно устройство, компютърна платформа или браузъри, които Търговецът може да избере да използва. Освен това, Фуудобокс отхвърля всякакви гаранции, че Сайтът, включително всякакви бъдещи корекции, изменения, актуализации, подобрения, нови версии или нови модели, ще бъдат съвместими с нови версии на операционна система, компютърни платформи и браузъри в рамките на определено време или въобще.
 132. Отговорността за верността и законосъобразността на въведената информация на Сайта е на Търговеца. Той носи отговорност и за публикуваните от него всякакви текстове, изображения и материали и се съгласява, че Фуудобокс не носи отговорност за публикуваната от Търговеца информация, текстове, изображения и материали.
 133. Фуудобокс не гарантира, че достъпът до Сайта ще бъде непрекъсваем, сигурен и свободен от грешки, доколкото това е извън възможностите, контрола и волята на Фуудобокс.
 134. Фуудобокс осигурява разумна техническа защита на Сайта.
 135. Фуудобокс не носи отговорност за прекъснат достъп до Сайта, както и за не обработването или ненавременното обработване на заявките за публикуване, търсене или резервиране Продукти, включително при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол. Фуудобокс не носи отговорност при възникнали проблеми, следствие на форсмажор, или на други причини, различни от програмна грешка, когато не е отстранена при първа възможност, както и когато Търговецът или Крайните потребители са въвели неверни или погрешни данни или са ползвали Сайта без да спазват тези Общи условия, указанията на Фуудобокс или разпоредбите на закона.
 136. По искане на компетентен държавен орган в случаите, установени със закон, Фуудобокс е длъжен да предостави всяка информация, с която разполага, относно Търговеца и неговата дейност. В съответствие с изискванията на действащото законодателство, Фуудобокс съхранява материалите на Търговеца, разположени на сървърите му и ги предоставя на компетентните държавни органи в случаите, когато това е необходимо за запазване правата, законните интереси и сигурността на Фуудобокс или на Трети лица, както и в случаите, когато същите са изискани от съответните държавни органи по надлежен ред.
 137. Неупражняването от Фуудобокс на някое право или разпоредба съгласно настоящите Общи условия няма да представлява отказ от бъдещо упражняване на това право или прилагане на тази разпоредба. Отказът от такова право или разпоредба ще бъде в сила само ако е направен в писмена форма и подписан от надлежно упълномощен представител на Фуудобокс. Освен ако не е изрично посочено в настоящите Общи условия, упражняването от която и да е от Страните на което и да е от средствата за правна защита съгласно настоящите Общи условия няма да засяга други нейни средства за защита съгласно тези Общи условия или други, предвидени в действащото законодателство. Ако по някаква причина компетентния съд счете някоя разпоредба на настоящите Общи условия за невалидна или неприложима, тази разпоредба ще бъде приложена в максимално допустимия размер, а останалите разпоредби на настоящите Общи условия ще останат в пълна сила и действие.

  X. ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА
 138. Търговецът разбира и се съгласява, че целият риск, произтичащ от достъпа и използването на Сайта, остава за него. Нито Фуудобокс, нито някоя Трета страна, участваща в създаването, производството или доставката на Сайта или каквито и да било Услуги, предоставяни чрез Сайта, не носи отговорност за преки, случайни, специални, примерни или последващи вреди, включително пропуснати ползи, загуба на данни или загуба на репутация, прекъсване на услугата, повреда на компютър, мобилно устройство или повреда в системата или за всякакви щети от лични или телесни наранявания или емоционални страдания, произтичащи от или във връзка с тези Общи условия, от използването или невъзможността да се използва Сайтът или всякакви Услуги, предоставяни чрез Сайта, независимо дали се основава на гаранция, договор, деликт (включително небрежност), отговорност за продукт или услуга или друга правна теория и независимо дали Фуудобокс е бил информиран за възможността за такава вреда или не.
 139. Фуудобокс не носи отговорност пред Търговеца за:
  2.1. Унищожаване или загуба на данни, собственост на Търговеца, по причини, независещи от Фуудобокс;
  2.2. Неспособност на Търговеца да използва Сайта;
  2.3. Претенции от Трети лица срещу Търговеца при и по повод ползването на Сайта;
  2.4. Незаконосъобразно използване на Сайта от страна на Търговеца;
  2.5. Загуба на данни, претърпени загуби или пропуснати ползи вследствие на действия или бездействия на Търговеца;
  2.6. Загуба на данни, претърпени загуби или пропуснати ползи при неявяване навреме за получаване и/или ненавременно заплащане на резервирани Продукти от страна на Крайния потребител;
  19
  2.7. Загуба на данни, претърпени загуби или пропуснати ползи вследствие на действия или бездействия на Трети лица, които са извън контрола на Фуудобокс;
  2.8. Ако Търговецът не може да осъществи достъп, поради липса на хардуер, софтуер или добра интернет връзка, както и ако не може да осъществи достъп поради проблеми извън контрола на Фуудобокс.
 140. Във всички случаи отговорността на Фуудобокс, когато тя може да бъде ангажирана, се ограничава до сумата, която Търговецът е следвало да получи, но не е получил за предлагани от него Продукти, по причини, за които Фуудобокс виновно отговаря.

  XI. ОГРАНИЧАВАНЕ, СПИРАНЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА УСЛУГИ
 141. Когато Фуудобокс вземе решение да ограничи или спре предоставянето на своите Услуги за даден Търговец във връзка с отделни Продукти, предлагани от този същия, той му представя на съответния изложение на мотивите за това решение на Траен носител, преди ограничението или спирането да породи действие или в момента, в който то породи действие.
 142. Когато Фуудобокс вземе решение да прекрати предоставянето на всички свои Услуги за даден Търговец, той му представя на изложение на мотивите за това решение на Траен носител, най-малко 30 (тридесет) дни преди прекратяването да породи действие.
 143. Срокът на предизвестие по т. 2 по-горе не се прилага, когато Фуудобокс:
  a) е обвързан с правно или регулаторно задължение, по силата на което той трябва да прекрати предоставянето на всички свои Услуги за даден Продавач по начин, който не му позволява да спази този срок на предизвестие, или
  б) упражнява право на прекратяване по силата на императивни съображения съгласно националното право, които са в съответствие с правото на Европейския съюз;
  в) може да докаже, че съответният Продавач е нарушил многократно настоящите Общи условия, поради което Фуудобокс е прекратил предоставянето на всички Услуги.
 144. В случаите, когато срокът на предизвестие по т. 2 по-горе не се прилага, Фуудобокс без ненужно забавяне предоставя на съответния Търговец изложение на мотивите за това решение на Траен носител.
 145. Изложението на мотивите, посочено в т. 1, 2 и 4 по-горе, съдържа конкретните факти или обстоятелства, включително съдържанието на сигналите от Трети лица, довели до решението на Фуудобокс, както и приложимите обективни основания за това решение. Фуудобокс не е длъжен да предоставя изложение на мотивите, когато е обвързан с правно или регулаторно задължение да не предоставя конкретните факти или обстоятелства или да не посочва приложимото основание или основания, или когато Фуудобокс може да докаже, че съответният Търговец е нарушил многократно настоящите Общи условия, което е довело до прекратяване на предоставянето на всички Услуги.

  XII. АВТОРСКИ ПРАВА И ДРУГИ ПРАВА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ
 146. Цялото съдържание на Сайта, включително всички публикувани текстове, изображения, снимки, видео материали, статии, програмен код, са със запазени авторски права. Извън информацията относно Търговците и предлаганите от тях Продукти, всички права върху съдържанието на Сайта принадлежат на Фуудобокс (включително наличните
  20
  база данни) и се намират под защитата на Закона за авторското право и сродните му права. Копирането и използването им представлява грубо нарушение на правата на Фуудобокс и на императивните разпоредби на българското законодателство.
 147. Фуудобокс изисква от Търговците, които публикуват на Сайта информация относно Продуктите, включително техните изображения, да са уредили предварително всички авторски и други права върху тези материали, поради което се счита, че правата върху тези материали принадлежат на лицата, които са ги публикували. Търговецът се съгласява, че няма право да копира, разпространява или да ползва по друг начин тези материали.
 148. Всички имуществени и неимуществени авторски права върху Сайта, включително, но не само дизайн, лого и други графични елементи, софтуер, програмен код и функционалности, работни материали и демо версии, принадлежат на Фуудобокс и същият притежава авторските права върху Сайта, както и върху всички негови елементи и компоненти, ноу-хау за всички дейности и функционалности, свързани със Сайта. Фуудобокс е собственик и на марката Foodobox, на домейна на Сайта foodobox.com, Мобилното приложение и дашборда с всички възможни разширения. Копирането и използването им пряко или косвено (например, но не само, мета тагове и други техники за индексиране или търсене в интернет) без предварително писмено разрешение от Фуудобокс е забранено и представлява грубо нарушение на правата на Фуудобокс и на императивните разпоредби на българското законодателство.
 149. Нищо в настоящите Общи условия не предоставя или може да се тълкува като предоставяне на Търговеца на каквито и да е права (с изключение на правото на ползване на услуги, специално предоставени по силата на настоящите Общи условия) или правен интерес върху патенти, авторски права, търговски тайни, технически данни, ноу-хау, лога, търговски марки, търговски имена, марки на Фуудобокс или други права на собственост, притежавани, използвани или заявени сега или в бъдеще от Фуудобокс или което и да е дъщерно дружество или свързани дружества, като Фуудобокс си запазва всички такива права.
 150. Във всички случаи, независимо дали са изрично изброени по-горе, Търговецът няма право да копира, съхранява, обработва, публикува, разпространява в първоначален или преработен вид, както и да използва по какъвто и да е друг начин текстовете, изображенията или други части от съдържанието на Сайта.
 151. При създаването на Профил в Сайта Търговецът не придобива каквито и да е права или лицензии върху съдържанието на Сайта, продуктите или марките на Фуудобокс или Трети лица.
 152. Търговецът няма право на достъп до програмния код на Сайта, Мобилно приложение и дашборда, и няма право да го копира или модифицира по какъвто и да е начин. Всеки опит на Търговеца за достъп, копиране или промени в програмния код на Сайта се считат за грубо нарушение на настоящите Общи условия и на правата на Фуудобокс.
 153. Търговците получават само право да ползват Сайта съгласно обичайното му предназначение, без право да променят или копират материали, да използват материали за търговски цели или за публично показване (търговско и/или нетърговско), да извършват декомпилиране, декомпозиране или обратен инженеринг на софтуера на Сайта, да премахват обозначения за авторски права или други права на интелектуална собственост от съдържанието на материалите, да премахват авторски права или други знаци за права на интелектуална собственост, да предоставят „огледално” копие на материалите за качване на други сървъри и други. Правото на ползване се прекратява автоматично при нарушаване на някои от посочените основни ограничения и може да бъде оттеглено по всяко време.
 154. В случай на неизпълнение на условията по този раздел, Фуудобокс има право незабавно да прекрати ползването на Сайта от Търговеца при спазване на условията по раздел XI без да дължи обезщетение на Търговеца, както и да иска от него обезщетение за всички нанесени вреди и пропуснати ползи, причинени от действията на Търговеца.
 155. Търговецът се задължава да осигури съгласието на всички свои служители и представители (ако има такива), както и на всички Трети лица, на които е предоставил достъп до Профила си, за спазване на авторските права и другите права на интелектуална собственост на Фуудобокс съгласно настоящия раздел.
 156. Забраните за нарушаване на авторските и другите права на интелектуална собственост на Фуудобокс са валидни за всички Трети лица, независимо дали са регистрирани в Сайта и/или имат Профил, като при нарушение Фуудобокс има право да обезщетение за всички нанесени вреди и пропуснати ползи, причинени от действията на Третите лица.
 157. При копиране или възпроизвеждане на информация от Търговец вън от допустимото, както и при всяко друго нарушение на правата на интелектуална собственост върху ресурсите на Фуудобокс, същият има правото да претендира от този Търговец обезщетение, включително за претърпените преки и косвени вреди и пропуснати ползи в пълен размер.
 158. Освен в случаите, когато е изрично уговорено, Търговецът не може да възпроизвежда, променя, заличава, публикува, разпространява и разгласява по друг начин информационните ресурси, публикувани на Сайта на Фуудобокс.

  XIII. РЕКЛАМАЦИЯ
 159. Търговецът разбира и се съгласява, че всички рекламации на Крайни потребители, свързани с Продуктите, които предлага чрез Сайта, в това число с тяхното количество, качество, състав и други характеристики, следва да се предявяват директно към него. Фуудобокс не носи отговорност за тях. В случай че Фуудобокс получи такива рекламации от Краен потребител, той ги препраща директно на Продавача.
 160. Търговецът разбира и се съгласява, че Крайният потребител има възможност да се обърне директно към Фуудобокс във връзка с рекламации, които се отнасят до компрометирано качество на Продукти, и/или до изтекъл срок на годност, и/или на стойност по-малка от упоменатата първоначална стойност на същите на Сайта. В тези случаи Фуудобокс по своя преценка може да разгледа предявената рекламация и да вземе отношение по нея, както и да я препрати директно на Търговеца. За избягване на съмнение, всякакви други рекламации относно Продуктите, които не са описани в настоящата т. 2, могат да се предявяват единствено пред Търговеца на същите и Фуудобокс не носи отговорност за тях.
 161. В случай че рекламацията на Продукти е основателна и претенцията на Крайния потребител не е удовлетворена от Търговеца, Фуудобокс има възможност да предостави на Купувача ваучер на стойност, равностойна на заплатената от Купувача сума за съответните Продукти. Търговецът се задължава да възстанови на Фуудобокс стойността на ваучера, предоставен от Фуудобокс на Крайния потребител.
 162. Търговецът има право да подаде рекламация/оплакване, ако Услугите, предоставяни на Сайта очевидно не съответстват на Услугите, договорени между Търговеца и Фуудобокс в настоящите Общи условия.
 163. Рекламациите във връзка с Услуги могат да бъдат направени в рамките на 3 (три) дни от установяването на несъответствието на дадена Услуга.
 164. Рекламацията може да бъде предявена чрез контактната форма на Сайта и/илипо имейл на следния имейл адрес: info@foodobox.com.
 165. При предявяване на претенция Търговецът трябва да посочи своите данни, предмета на рекламацията. При подаване на рекламацията Крайният потребител прилага документите, на които тя се основава, включително: 1. платежен документ и ПИН код на резервацията; 2. протоколи, актове или други документи, установяващи несъответствието на Услугата с уговореното; 3. други документи, подкрепящи претенцията.
 166. Фуудобокс не може да приеме рекламацията, ако не е представена съответната документация или подходяща алтернатива.
 167. Екипът на Фуудобокс ще разгледа надлежно подадените рекламации/оплаквания в срок до 14 дни след получаването им и ще отговори на имейл адреса на Търговеца.
 168. Когато е предоставена несъответстваща Услуга, в рамките на един месец от получаване на основателна рекламация Фуудобокс ще предостави Услуга, която съответства на настоящите Общи условия.
 169. Търговецът няма право на рекламации, ако несъответствието на Услугите се дължи на действия или пропуски на Търговеца или на Трети лица, включително Краен потребител. В случай че Търговецът е уведомил Фуудобокс за несъответствието на Услугите и това несъответствие се дължи на действия или пропуски на Краен потребител, който има профил на Мобилното приложение, Търговецът може да се свърже с Фуудобокс и по своя собствена преценка Фуудобокс може да налага санкции на същиякато предупреждение, временно спиране на Крайния потребител на достъпа до Мобилното приложение и/или прекратяване на достъпа до тях.
 170. При настъпили вреди под формата на претърпени загуби и/или пропуснати ползи вследствие на действия на краен потребител или на Трети лица, довели несъответствие на Услугите, предоставяни на Сайта, с Услугите, договорени между Търговеца и Фуудобокс в настоящите Общи условия, Търговецът може да подаде писмено оплакване до Фуудобокс чрез контактната форма на Сайта или като изпрати имейл на info@foodobox.com. Фуудобокс има право, но не и задължение, да реши дали и по какъв начин да компенсира Търговеца. Сред възможните компенсации са безплатна маркетингова кампания в социалните мрежи на Фуудобокси други. За избягване на всякакво съмнение, Търговецът разбира и се съгласява, че Фуудобокс не носи отговорност за действията и бездействията на Крайни потребители и Трети лица, и възможността за предоставяне от Фуудобокс на Търговеца на компенсации съгласно настоящата точка е въпрос на добра практика на Фуудобокс, а не води до поемане на отговорност от страна на Фуудобокс за действията и бездействията на Крайни потребители и Трети лица.Търговецът си запазва правото да търси отговорност от съответния Краен потребител и/или Трето лице за причинените му вреди.

  XIV. РАЗВАЛЯНЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ
 171. Освен в случаите, предвидени в настоящите Общи условия, договорът между Страните се прекратява и при преустановяване на дейността на Фуудобокс по предоставяне на Услугите или прекратяване поддържането на Сайта при спазване на условията по раздел XI по-горе и без Фуудобокс да дължи обезщетение или друг вид компенсация на Търговеца.
 172. Освен в случаите, предвидени в настоящите Общи условия, всяка от Страните може да развали настоящия договор при спазване на изискванията на приложимото законодателство. Търговецът не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на Услугата с договора е незначително.
 173. Прекратяването може да настъпи и:
  a) по взаимно съгласие на Страните в писмен вид по имейл;
  b) в случай че Профилът на Търговеца бъде закрит/деактивиран съгласно настоящите Общи условия;
  c) при упражняване на правото на отказ от Търговеца, съгласно раздел IХ, т. 2.
 174. Във всички случаи на прекратяване на договора Фуудобокс има право незабавно да премахне всякаква информация, материали и съдържание на Търговеца от Сайта без да му дължи уведомление, предизвестие или обезщетение.
 175. При прекратяване или разваляне всички права и задължения на Страните се прекратяват, с изключение на това, че Търговецът няма да бъде освободен от задължението си да предаде на Крайни потребители резервирани от тях Продукти преди датата на прекратяването, както и да заплати дължимото на Фуудобокс до датата на прекратяването.
  XV. ИЗМЕНЕНИЯ НА САЙТА
 176. Фуудобокс има право по всяко време да прави изменения и подобрения на Сайта, както и на формата и съдържанието на предоставяните Услуги.
 177. Фуудобокс има право да преустанови предлаганите Услуги временно или за постоянно, включително ако това е необходимо за тяхното актуализиране. В тези случаи Фуудобокс предупреждава Търговеца по имейл или по телефона..
 178. В тези случаи Фуудобокс не носи отговорност за причинени вреди и пропуснати ползи на Търговците.
 179. Фуудобокс не носи отговорност за грешки, които могат да се появят на Сайта, включително за грешки, причинени от промени, настройки и други действия, които не са извършени от Фуудобокс.

  XVI. КОМУНИКАЦИЯ С ТЪРГОВЕЦА
 180. С попълването на данните и координати за връзка Търговецът дава изричното си съгласие Фуудобокс да ползва всички технически средства за комуникация с него, за които Търговецът е посочил координати за връзка.
 181. Предоставянето на данни и координати за връзка от страна на Търговеца не задължава Фуудобокс да осъществи контакт с него.
 182. Езикът на тези Общи условия и комуникация с Търговеца е български.

  XVII. УВЕДОМЛЕНИЯ
 183. Всички уведомления във връзка с договора за посредническа услуга и настоящите Общи условия ще бъдат в писмен вид и могат да се доставят с препоръчано писмо, по куриер или по имейл, адресирани до другата страна на адреса, посочен по-долу, или изпратени чрез Сайта.
  Уведомления до Фуудобокс:
  Адрес: София, ул. Неофит Рилски 57.
  24
  Имейл: info@foodobox.com
  Уведомления до Търговеца: както е посочено в Профила му.

  XVIII. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОСЕТИТЕЛИ
 184. Всички посетители на Сайта, независими дали са се регистрирали, се задължават да спазват настоящите Общи условия, както и да се въздържат от всякакви действия, които биха увредили правата или законните интереси на Фуудобокс, включително да не извършват действия, чиято цел е да разрушат или навредят на Сайта или на друга система, както и да не публикуват материали със забранено, непристойно, клеветническо, заплашително или злонамерено съдържание за Фуудобокс или за Трето лице. Фуудобокс си запазва правото да премахва и/или редактира подобни материали.

  XIX. ЧАСТИЧНА НЕДЕЙСТВИТЕЛНОСТ
 185. Страните декларират, че, в случай че някоя/и от клаузите по настоящите Общи условия се окаже/окажат недействителна/и, това няма да влече недействителност на целите Общи условия или на други техни части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.

  XX. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА И ДРУГИ УСЛОВИЯ
 186. Никоя от Страните не носи отговорност пред другата за забавяне или неизпълнение, частично или изцяло, на задълженията си по настоящия договор, в случай че и доколкото това забавяне или неизпълнение се дължи на форсмажорно обстоятелство. Форсмажорни обстоятелства са събития извън контрола на Страната, които възникват след датата на сключване на договора за услуги и които не са разумно предвидими към момента на сключването му и чието въздействие не може да бъде преодоляно без неоправдани разходи и/или загуба на време на съответната Страна. Форсмажорните обстоятелства включват (но не само) война, граждански размирици, стачки, локаут и други колективни трудови спорове, държавни актове, природни бедствия, извънредни климатични условия, епидемии, пандемии, повреда или повсеместна липса на транспортни съоръжения, инциденти, пожар, експлозии и всеобщи прекъсвания на електрозахранването.
 187. Ако някоя от Страните бъде засегната от форсмажорни обстоятелства, тя ще уведоми във възможно най-кратък срок другата страна в писмен вид или чрез Сайта и ще предприеме всички разумни стъпки за намаляване на ефекта от форсмажорните обстоятелства.
 188. Ако форсмажорно събитие доведе до забавяне или неизпълнение на някоя от Страните за период от четири (4) седмици или повече, всяка от Страните има право да прекрати настоящия договор с незабавно действие, без да носи отговорност към другата Страна.
 189. Търговецът се съгласява и разбира, че не може да използва форсмажорното обстоятелство като правно основание за забавяне или липса на плащане, в случай че такова се дължи.
 190. Фуудобокс не носи отговорност за вреди, пропуснати ползи, разходи, искове или други отговорности към Търговеца или към Трети лица, ако те са настъпили, вследствие неспазване на тези Общи условия или действащото законодателство от страна на Търговеца или друго лице.

  XXI. ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ
 191. Фуудобокс си запазва правото по всяко време да променя едностранно Общите условия. При извършване на промени в Общите условия, Фуудобокс се задължава да уведоми Търговеца за измененията по имейл или в рамките на Сайта. Фуудобокс ще уведомява Търговеца за всякакви изменения на Общите условия не по-късно от 15 (петнадесет) дни преди тяхното влизане в сила, като в случай че Търговците е необходимо да направят технически или търговски адаптации, за да се съобразят с измененията на Общите условия, Фуудобокс ще им предостави по-дълъг срок на предизвестие, съобразен с естеството и степента на предвидените изменения и на техните последици за Търговците. Измененията в Общите условия не засягат Услугите преди изтичане на срока на предизвестие.
 192. В случай че Търговецът не желае да бъде обвързан с променените Общи условия и да ползва Услугите след влизане в сила на изменените Общи условия, той има право да прекрати настоящите Общи условия, като уведоми Фуудобокс за това преди изтичане на срока по предходната точка. Прекратяването поражда действие в срок от 15 (петнадесет) дни от датата на получаване на предизвестието съгласно предходната точка, освен в случаите, когато спрямо Общите условия се прилага по-кратък срок.
 193. Търговец може да се откаже от посочения в т. 1 срок на предизвестие чрез писмено изявление във всеки момент от получаването на уведомлението съгласно т. 1.
 194. Ако Търговецът не уведоми Фуудобокс съгласно т. 2, както и ако извърши действия в Сайта или продължи да ползва Услуги на Фуудобокс чрез Сайта по време на срока на предизвестие, се счита, че е приел промените и се отказва от срока на предизвестие, освен в случаите, когато разумният и пропорционален срок на предизвестие е по-дълъг от 15 дни, тъй като поради измененията на Общите условия е необходимо Търговецът да извърши значителни технически корекции в предлагането на своите Продукти. В такива случаи, когато Търговецът предлага нови Продукти, срокът на предизвестие не се счита за автоматично отменен.
 195. Срокът на предизвестие, посочен в т. 1, не се прилага в случаите, когато Фуудобокс:
  a) е обвързан с правно или регулаторно задължение, по силата на което той трябва да измени своите Общи условия по начин, който не му позволява да спази срока на предизвестието, посочен в т. 1;
  б) трябва по изключение да измени своите Общи условия, за да преодолее непредвидена и непосредствена опасност, свързана със защитата на Услугите, потребителите или Търговците от измами, зловреден софтуер, спам, нарушения на сигурността на данните или от други рискове, свързани с киберсигурността.
 196. Възможно е някои промени да имат обратно действие по отношение на вече направени публикации и/или резервации на Продукти.
 197. При всички случаи, изброени в този раздел, Фуудобокс не носи отговорност за щети и пропуснати ползи на Търговеца.

  XXII. ПРИЛОЖИМО ПРАВО
 198. За неуредените въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство, включително при ползване на Сайта от чуждестранни Търговци.

  XXIII. УРЕЖДАНЕ НА СПОРОВЕ
 199. Евентуалните спорове, възникнали между Фуудобокс и Търговеца във връзка с Услугите, предоставяни чрез Сайта, ще се разрешат по взаимно съгласие или ако това е невъзможно, споровете ще бъдат решавани от компетентния български съд, освен ако Страните не са уговорили друго.

  XXIV. ИНФОРМАЦИЯ И СЪГЛАСИЕ
 200. С приемането на настоящите Общи условия Търговецът декларира, че му е предоставена информация и е запознат с:
  a) името и адреса, както и всички други идентифициращи данни на Фуудобокс;
  b) всички характеристики на Услугите, предоставяни от Фуудобокс;
  c) наличност на Услугите;
  d) информация за съдържанието, предназначението и начина на използване на Услугите;
  e) крайна цената Услугите с включени всички данъци и такси, ако има такива;
  f) начина и сроковете на плащане и другите условия на предоставяне на Услугите, ако има такива;
  g) периода, за който цената на Услугите е в сила;
  h) условията за ползване на Услугите;
  i) условията, срокът и начинът за рекламация и отказ;
  j) опасностите, свързани с обичайната употреба, използване или поддръжка на Услугите;
  k) информация за контакт с Фуудобокс;
  l) техническите стъпки по сключването на договора и тяхното правно значение;
  m) техническите средства за установяване и поправяне на грешки при въвеждането на информация, преди да бъде направено изявлението за сключване на договора;
  n) съгласието на Търговеца с настоящите Общи условия ще се съхраняват в електронен вид и отделен договор на хартия няма да бъде съхраняван от Фуудобокс;
 201. Търговецът дава съгласието си за сключването на договор от разстояние за ползване на Сайта.