1. ДЕФИНИЦИИ
 2. Фуудобокс – “Фуудобокс 2021 ЕООД”, ЕИК 2065757546, със седалище и адрес на управление: гр. София, 1000, ул. Неофит Рилски 57, ет2, ап4, представлявано от управителя Джейн Димитрова Димитрова, която притежава и администрира Сайта.
 3. Купувачи – физически лица, които желаят да използват Услугите, предоставяни чрез Мобилното приложение и които имат Профил в Мобилното приложение. Купувачи могат да бъдат дееспособни физически лица на възраст 14 години или повече. На малолетни лица не се позволява да използват Услугите, предлагани чрез Мобилното приложение. Лица, които не отговарят на изискванията за Купувач нямат право да ползват Услугите, предоставяни на Мобилното приложение.
 4. Мобилно приложение – мобилното приложение Foodobox, което е собственост на Фуудобокс. Мобилното приложение е предназначено за мобилни устройства, които използват операционната система Android и е достъпно за безплатно изтегляне в Google Play Store (Android) и от App store (iOS). Мобилното приложение предоставя на Купувачите информация за Услугите на Фуудобокс, изразяващи се в предоставяне на Купувачите на възможност за търсене и резервиране с цел покупка на Продукти, предлагани от Продавачи, при спазване от страна на Купувачите на настоящите Общи условия, на действащото българско и европейско законодателство, на всички общоприети в страната търговски практики, както и на допълнително посочените от Фуудобокс съответни изисквания за конкретните Услуги.
 5. Продавачи – юридически лица, които извършват дейности свързани с продажба и доставка на Продукти в търговски обекти като ресторанти, заведения за бързо хранене, сладкарници, пекарни, хранителни магазини и вериги и други. Продавачите имат възможност чрез Мобилното приложение да предлагат на Купувачи, които имат Профил в Мобилното приложение, излишък от напитки и нетрайни хранителни продукти, включително със скоро изтичащ срок на годност и/или с нарушена опаковка, и/или с козметични дефекти.
 6. Профил – личният профил на Купувача в Мобилното приложение, който позволява на Купувача да ползва Услугите, предлагани чрез Мобилното приложение и който съдържа информация относно Купувача и историята на някои от действията му в Мобилното приложение (резервации, генерирани кодове и други).
 7. Услуги – изрично описани в Мобилното приложение услуги, свързани с посредничество в търсенето и резервирането с цел покупка от Купувачи на Продукти, предлагани от Продавачи чрез Мобилното приложение. Услугите, които не са изрично включени в настоящите Общи условия и/или посочени в Мобилното приложение, не се предоставят от Фуудобокс и не могат да бъдат изисквани от Купувачите или от която и да е Трета страна.
 8. Продукти – напитки и нетрайни хранителни продукти, включително със скоро изтичащ срок на годност и/или с нарушена опаковка и/или с козметични дефекти. Продуктите, които са напълно годни за употреба, биват продавани с отстъпка от Продавача и групирани в кутии или друг вид опаковки според дневния излишък на същия, така че селекция от страна на Купувача да не бъде възможна. Същите Продукти се предлагат чрез Мобилното приложение съгласно условията за ползване на последното.
 9. Общи условия – настоящите Общи условия представляват договор за предоставяне на услуга, която се предоставя от Фуудобокс на Купувача съгласно условията тук, който договор има правнообвързваща сила за Фуудобокс и Купувача. Страни по договора са Фуудобокс, от една страна, и Купувачът, от друга страна. Общите условия включват условия за ползване на Мобилното приложение, правила за регистрация на Профил, ползване на Услуги, правата и задълженията на Купувачите, ползвателите и посетителите на Мобилното приложение, както и всяка друга правнозначима информация, която се намира на Мобилното приложение. С приемането на Общите условия и/или с всяко извършено действие чрез Мобилното приложение, Купувачът декларира и заявява, че е запознат с и приема настоящите Общи условия. Всяко действие на Купувача в Мобилното приложение представлява и се счита за електронно волеизявление, че е съгласен с, потвърждава и приема настоящите Общи условия и встъпва в договорни отношения с Фуудобокс. Купувачите следва да прочетат внимателно действащите Общи условия преди да пристъпят към ползване на Мобилното приложение. Приемането и съгласието с тези Общи условия е задължителна предпоставка за използването на Мобилното приложение.
 10. Траен носител – означава всеки носител, даващ възможност на Купувача или на Фуудобокс да съхранява информация, изпратена лично до него, който позволява лесното й използване в бъдеще за период от време, съответстващ на целите, за които е предназначена информацията, и който позволява непромененото възпроизвеждане на съхранената информация. Такива носители са например хартия, устройства за съхранение на данни с USB интерфейс, CD-ROM дискове, DVD дискове, карти с памет, твърди дискове на компютрите, електронна поща и други. За траен носител се смятат и интернет сайтовете, които отговарят на следните условия: сайтът позволява на Купувача да запази получената информация, информацията може да бъде запазена в продължение на достатъчно дълъг период от време и търговецът, предоставил информацията, не може да я променя.
 11. Страни – означава както Фуудобокс, така и Купувачът.
 12. Страна – означава Фуудобокс или Купувача.
 13. Трети страни/лица – означава всички други лица, организации и органи освен Фуудобокс и Купувача.
 14. РЕГИСТРАЦИЯ
 15. За ползване на Мобилното приложение и на предлаганите чрез него Услуги Купувачите трябва да бъдат на последните версии на мобилната операционна система на своите устройства (Android).
 16. Достъпът до Мобилното приложение е свободен, но за ползване на Услугите, предлагани чрез Мобилното приложение, както и на пълните функционалности на същото, се изисква регистрация в Мобилното приложение и създаване на Профил на Купувача. Когато Купувач създаде своя Профил, той получава достъп до използването на софтуерната платформа на Фуудобокс, предоставена чрез Мобилното приложение. Създаването на Профил предлага на Купувача лесен достъп, за да вижда кутиите с Продукти, които има възможност да резервира чрез картата, интегрирана на Мобилното приложение, текущата си резервация, предишните си резервации, както и да редактира личните си предпочитания.
 17. Регистрацията в Мобилното приложение се извършва чрез въвеждане на данни за Купувача във формуляра за регистрация на Купувач на Мобилното приложение, включително три имена, валиден имейл адрес, потребителско име, телефон за връзка (незадължително), парола за достъп, както и други изискуеми данни съгласно формуляра за регистрация на Мобилното приложение, които ще бъдат запаметени в системата на Фуудобокс. Регистрацията на Профил на Мобилното приложение може да се извърши и като се използват профилите (акаунтите) на Купувача във фейсбук (Facebook), Google mail, Apple или с имейл. Преди да направи регистрация на Профил, Купувачът следва да постави отметка на обозначеното за това място във формуляра за регистрация, че е съгласен с настоящите Общи условия и с Политиката за защита на личните данни на Фуудобокс.
 18. С приемане на настоящите Общи условия лицата, попълнили формуляра за регистрация, дават право на Фуудобокс и лица от неговия екип да верифицират предоставените данни и да се свържат с лицето за идентификация на лицето и потвърждение на предоставените от него данни, ако сметнат за необходимо.
 19. За въведените лични данни се прилага Политиката за защита на личните данни на Фуудобокс.
 20. Когато регистрацията се извършва с имейл адрес на Купувача, след попълване изцяло на задължителните данни във формуляра за регистрация на Мобилното приложение, съгласно т. 3 по-горе, Купувачът ще получи електронно съобщение (имейл) на посочената от него електронната поща с линк за потвърждение на посочения от Купувача имейл адрес. След като имейл адресът на Купувача се потвърди чрез натискане на линка в изпратения имейл, Купувачът ще получи възможност за достъп до Профила си и за използване на пълните функционалности на Мобилното приложение.
 21. След успешната регистрация и активация на Профил, Купувачът може да достъпва Профила си в Мобилното приложение чрез въвеждане на избраните от него потребителско име и парола за достъп (при регистрация чрез имейл адрес) или като използва профилите (акаунтите) си във фейсбук (Facebook) или Google.
 22. Регистрация в Мобилното приложение могат да направят само дееспособни физически лица на възраст 14 години или повече. Лицето, което прави регистрацията, следва да постави отметка на обозначеното за това място във формуляра за регистрация, че е дееспособно и има навършени 14 години. Лицата, които не са дееспособни и не са навършили 14 години (малолетни лица), нямат право да се регистрират и/или да ползват Услугите в Мобилното приложение.
 23. С извършване на регистрацията на Профил и поставяне на отметка на обозначеното за това място във формуляра за регистрация, че е съгласен с Общите условия, се счита, че Купувачът е приел настоящите Общи условия. От този момент се счита за сключен договорът между Страните. С извършване на регистрацията, лицето, което е направило регистрацията, декларира и гарантира, че не е недееспособно или малолетно лице, както и че използва валидни лични данни за самоличност при регистрацията.
 24. При извършване на регистрацията Клиентът се задължава да предостави верни и актуални данни. Всяко лице, извършващо регистрация, носи отговорност за невярно и/или непълно попълване на данни и информация в Мобилното приложение. Фуудобокс не носи отговорност, ако Купувач или Трето лице е попълнило неверни и/или грешни данни към момента на регистрацията или на по-късен етап, включително във всички случаи, когато Фуудобокс не може да предостави която и да е от заявените Услуги, в резултат на грешни данни за контакт или друга непълна или невярна информация за Купувача.
 25. По своя преценка Фуудобокс има право да откаже предоставянето на Услуги чрез Мобилното приложение, като откаже регистрация на Профил в Платформата или да изтрие/закрие/деактивира вече регистриран Профил, включително във всички случаи, при които Купувачът не е попълнил изцяло и правилно необходимата информация, при съмнения, че Купувачът не отговаря на условията за ползване на съответната Услуга и Мобилното приложение (например е малолетен, недееспособен, въвел е неверни данни или поради някаква друга причина няма право да използва Услугите и Мобилното приложение или не изпълнява изискванията на закона, Мобилното приложение и/или тези Общи условия) или е нарушил настоящите Общи условия, приложимото законодателство или правата и правните интереси на Трети страни във връзка с предлаганите на Мобилното приложение Услуги, без да дължи уведомление, предупреждение или обезщетение на Купувача или запазване или възстановяване на информацията в Профила на Купувача.
 26. Купувачът носи отговорност за всички действия, извършвани чрез или произтичащи в резултат на използването на неговия Профил. Купувачът се задължава да не предоставя данни за достъп до Профила му на лица, които не желае да извършват действия от негово име и за негова сметка. Ако Купувачът ги предостави на дадено лице се счита, че той го е упълномощил да извършва действия от негово име и за негова сметка. В този случай Купувачът отговаря за действията на това лице като за свои.
 27. Купувачът носи отговорност за попълнените и заявени от него данни и информация чрез Профила си на Мобилното приложение, както и за предоставените по телефона на Фуудобокс, ако има такива.
 28. Купувачът се задължава да уведоми Фуудобокс при всяка промяна в данните, които е предоставил на Фуудобокс при регистрацията или на по-късен етап, като в противен случай Фуудобокс не носи отговорност за предоставяне на Услугите при използване на непълни или неточни данни, издаване на документи с неверни данни или каквито и да е други действия.
 29. Във всички случаи Купувачът носи отговорност за плащането на всички поръчани Услуги, както и за всякакви допълнителни разходи, вреди и пропуснати ползи, понесени от Фуудобокс или Трети страни в резултат на неправилно въведена информация от Купувача или липса на последващо уведомление съгласно т. 14 по-горе.
 30. РЕЗЕРВИРАНЕ НА КУТИИ С ПРОДУКТИ ЧРЕЗ МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ
 31. Продуктите, предлагани от Продавачите, са на разположение за резервация през Мобилното приложение. Продуктите, предлагани от Продавачите, са групирани от последните в т.нар. кутии с Продукти според дневния излишък на съответния Продавач. Купувачите няма да имат възможност да извършват селекция на Продуктите, групирани в кутиите или да резервират индивидуални Продукти, а само кутии с подбрани от Продавача Продукти.
 32. Чрез Мобилното приложение Купувачите имат възможност да резервират и получат на място в избрания търговски обект на даден Продавач кутия с предлагани от последния Продукти. Списък на Продавачите, които предлагат Продукти чрез Мобилното приложение, могат да бъдат намерени на Мобилното приложение. Ако Купувач е позволил на Мобилното приложение да използва неговото местоположение, Мобилното приложение ще проследи местоположението на Купувача и списъкът ще показва Продавачите в близост до Купувача.
 33. За резервиране на кутия с Продукти в Мобилното приложение, Купувачът трябва да следва инструкциите на Мобилното приложение към момента на резервацията, като избере търговски обект на картата на Мобилното приложение и една или повече предлагани в него кутии с Продукти, които желае да резервира, които се добавят в т.нар. кошница. След натискане на бутона „Резервирай“ или друг аналогичен бутон се счита, че Купувачът е направил резервация на избрана/и от него кутия/кутии с Продукти в даден търговски обект на Продавач. С резервацията Купувачът прави изявление, че желае да закупи резервираната/ите кутия/и с Продукти и се задължава да заплати цената ѝ/им, както и да се яви на място в търговския обект, от който е/са резервирана/и кутията/ите с Продуктите, в указания на Мобилното приложение времеви период (часови диапазон) за получаване на същите. С поръчката Купувачът дава съгласието си цената на резервираните кутии с Продукти да бъде заплатена от него на място в търговския обект при получаване на резервираните кутии с Продукти от Продавача, който ги предлага.
 34. Извършването на резервацията представлява електронно волеизявление от страна на Купувача, че е съгласен с настоящите Общите условия на Фуудобокс, с индивидуалните условия за конкретната сделка, които сам е прочел и одобрил, както и със заплащане на цената на кутиите с Продуктите на място в търговския обект при получаване на резервираните кутии с Продукти от Продавача, който ги предлага.
 35. Преди потвърждаване (завършване) на резервацията от Купувача чрез натискане на бутона „Резервирай“ или друг аналогичен бутон, Клиентът има право чрез използване на предвидените в Мобилното приложение технически стъпки като натискане на бутон “Отказ на резервация” или друг аналогичен бутон, да откаже резервацията.
 36. С извършване на резервацията Купувачът разрешава на Фуудобокс да се свърже с него по всякакъв възможен начин, когато това се налага във връзка с направената резервация или сключения договор.
 37. В рамките на една и съща резервация Купувачът има право да резервира една или повече кутии с Продукти само от един търговски обект, посочен на картата на Мобилното приложение, респективно Купувачът не може преди да завърши дадена резервация на кутия с Продукти от един търговски обект да добавя кутия/и с Продукти от друг търговски обект.
 38. След успешно завършване на резервацията на Продукти и без неоправдано забавяне, след като Купувачът е направил резервацията чрез Мобилното приложение, се генерира код, който ще бъде между 4 и 6 цифри, който Купувачът следва да предостави на място в търговския обект при получаване на резервираните кутии с Продукти. Генерирането на кода е равнозначно на потвърждение от страна на Фуудобокс за успешно направена резервация на кутия/и с Продукти. Без предоставяне на този код Купувачът не може да получи резервираните кутии с Продукти. Купувачът носи отговорност да гарантира, че потвърждението за резервация, съдържащо кода може да бъде показано на място при получаване на резервираните кутии с Продукти от съответния търговски обект.
 39. Кутията с Продуктите се смята за резервирана (запазена) от момента на получаване на генерирания код, съгласно т. 8 по-горе. В случай че такъв код не се генерира и не се получи от Купувача, резервацията не се счита за потвърдена и приета от Фуудобокс и Фуудобокс не се счита за обвързан от резервацията
 40. Кодът съгласно т. 8 и т. 9 по-горе се визуализира без неоправдано забавяне след успешно извършване на резервацията от страна на Купувача и същият може да бъде намерен от Купувача в неговия профил в секцията “Поръчки”. В секцията “Поръчки” Купувачът може да намира информация за всички детайли на резервациите, направени от него чрез Мобилното приложение, включително информация за вида на резервирани кутии с Продукти; търговски обекти, от които са резервирани; часови диапазони за вземане на резервирани кутии с Продукти; цените на резервираните кутии с Продукти и други, както и за статуса на всяка резервация.
 41. В случай че не получи потвърждение на резервацията си, Купувачът може да се свърже с Фуудобокс, използвайки данните за контакт с него, посочени в настоящите Общи условия.
 42. Фуудобокс не извършва доставка на резервираните чрез Мобилното приложение Продукти и няма задължение да извършва такава. На Мобилното приложение се съдържа информация за часовия период, през който Купувачът има задължение на вземе резервирания от него Продукт на адреса на съответния търговски обект на Продавача, който го предлага. Времето за получаване обикновено е за период от 30 минути, но може да бъде както по-кратко, така и по-дълго. Описание на Продавача и подробности за това кога и къде могат да бъдат взети Продуктите се появят в Мобилното приложение и са посочени и в потвърждението за резервация. Ако Купувачът пристигне на адреса за получаване преди определеното време за вземане, има възможност Продавачът да не е подготвил все още резервираните кутии с Продукти за предаване на Купувача и Купувачът да се наложи да изчака съгласно инструкциите на Продавача. Купувачите следва да имат предвид, че ако пристигнат на адреса за получаване след указания времеви период за получаване на резервираните кутии с Продукти, търговският обект може да бъде затворен и / или кутията с Продукти може да не бъде вече налична. В този случай, Фуудобокс има право да налага на Купувача санкциите, посочени в раздел X от настоящите Общи условия.
 43. Купувачът има задължение при получаване на резервираната кутия с Продукти на място от търговския обект да се увери, че видът и броят на предадените Продукти съответстват на направената резервация на Купувача. В случай на констатирани несъответствия, липси или други обстоятелства, които не съответстват на направената от Купувача чрез Мобилното приложение резервация, Купувачът се задължава да ги предяви на място пред Продавача при получаване на резервираната кутия с Продукти. Фуудобокс не носи отговорност за тях.
 44. Предвид факта, че предлаганите чрез Мобилното приложение Продукти са предимно нетрайни стоки и тъй като концепцията на Фуудобокс е да избягва разхищаването на храни и други продукти, Продавачът има право да продаде резервирана кутия с Продукти на Трето лице, ако Купувачът не се яви да получи резервираната кутия с Продукти във времевия период (часовия диапазон), посочен в Мобилното приложение и в Потвърждението за резервация.
 45. Фуудобокс не носи отговорност за неправилно или невярно попълнени данни при извършване на резервацията. При неправилно или невярно попълнени данни резервацията се счита за невалидна и за Фуудобокс не възниква задължение за нейното изпълнение.
 46. Купувачът носи отговорност за попълнените от него данни в Мобилното приложение и данните, предоставени по телефона на Фуудобокс, ако има такива. В случай че се установи, че лице е попълнило/предоставило данни на трето лице без неговото съгласие, това лице носи солидарна отговорност с третото лице за цената на резервираните Продукти.
 47. Купувачът носи отговорност за верността и пълнотата на всички данни за резервацията, която е заявил/попълнил чрез Мобилното приложение, както и за предоставени по телефона на Фуудобокс, ако има такива.
 48. Фуудобокс има право да откаже потвърждение на резервация при съмнения, че Купувачът не отговаря на условията за резервиране на Продукти чрез Мобилното приложение (например е въвел неверни данни или не е навършил 14 години, или поради друга причина няма право да ползва Услугите на Мобилното приложение или не изпълнява изискванията на закона, Мобилното приложение и/или настоящите Общи условия, или е нарушил последните, приложимото законодателство или правата и правните интереси на Трети страни във връзка с предлаганите на Мобилното приложение Услуги.
 49. Купувачът и всички Трети лица, на които е предоставил достъп до Профила си в Мобилното приложение, носят отговорност за резервациите на кутии с Продукти, направени чрез Профила на Купувача в Мобилното приложение. Купувачът носи отговорност за всички дейности и последици, които настъпят вследствие на използване на неговия Профил. Купувачът се задължава да не предоставя данни за достъп до Профила му на лица, които не желае да правят резервации от негово име и за негова сметка. Ако Купувачът ги предостави на дадено лице се счита, че той го е упълномощил да прави резервации от негово име и за негова сметка и се задължава да заплати цената на кутията/иите с Продукти, резервирани от такова лице.
 50. Фуудобокс не носи отговорност при неспазване от страна на Купувача на времевите периоди (часовите диапазони), посочени на Мобилното приложение, в рамките на които Купувачът има задължение да се яви на място в търговския обект, от който е резервирал кутията/ите с Продукти, за получаване на същите. При неспазване на тези срокове, Фуудобокс има право да налага на Купувача санкциите, посочени в раздел X от настоящите Общи условия.
 51. Всички Продукти, резервирани чрез Мобилното приложение и закупени на място от съответния Продавач, който ги предлага, се консумират веднага след вземането и/или според указанията на етикета на Продукта или Продавача. Фуудобокс не носи никаква отговорност за нежелани реакции на Купувачите от Продукти по каквито и да е причини, включително ако Купувачите са консумирали Продуктите не в съответствие с указаното на етикета или с информацията, посочена в настоящите Общи условия и/или предоставена директно от Продавача.
 52. Фуудобокс не носи отговорност за неизпълнение или забавяне на изпълнението на каквито и да било задължения, свързани с Продуктите, включително по отношение на производството, продажбата, покупката, съхранението, подготовката, преработката, маркирането, доставката, качеството, съставките, алергени или боравенето с Продуктите.
 53. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
 54. . Цените на кутиите с Продукти, предлагани от Продавачи чрез Мобилното приложение, са с отстъпка от първоначалната цена, на която Продуктите, групирани в дадена кутия, са предлагани на директни клиенти на съответния търговски обект, в който се предлагат. За всяка кутия с Продукти, предлагана чрез Мобилното приложение, Продавачът предоставя информация за първоначалната редовна цена на Продуктите, групирани в нея, и за размера на отстъпката, както и крайната цена след отстъпката, на която Купувачът има възможност да резервира и закупи дадената кутия с Продукти.
 55. Всички цени на кутиите с Продукти са в български лева и са крайни цени с включени всички данъци и такси, включително данък върху добавената стойност, освен ако на Мобилното приложение не е посочено друго.
 56. Цените на кутиите с Продукти са тези, посочени на Мобилното приложение към момента на извършване на резервацията, освен в случаи на очевидна грешка. В случай на очевидна грешка Фуудобокс си запазва правото да уведоми Купувача за действителната цена на резервираните от Купувача кутии с Продукти.
 57. С резервацията на кутия с Продукти Купувачът се задължава да заплати цената на тази кутия с Продукти на място при получаването ѝ от Продавача. Крайната дължима от Купувача сума представлява сбор от цената на всички отделни кутии с Продукти, които Купувачът е резервирал.
 58. Всички банкови такси, банкови комисионни, загуби от курса или комисионни при обмен на валута и други разходи и такси, свързани с плащанията, са за сметка на Купувача. Купувачът се задължава да извърши всички необходими действия и да заплати всички необходими съпътстващи такси и разходи, така че Продавачът да получи пълния размер на цената на резервираните кутии с Продукти.
 59. Правото на собственост върху резервираните кутии с Продукти преминава у Купувача след заплащане на тяхната цена. До този момент те се считат собственост на Продавача.
 60. Фуудобокс си запазва правото да променя по всяко време и без предизвестие по искане на Продавач цените на предлаганите чрез Мобилното приложение кутии с Продукти, като такива промени няма да засягат кутии с Продукти, които вече са резервирани от Купувачи към момента на промяната.
 61. ОТКАЗ НА РЕЗЕРВАЦИЯ ОТ Фуудобокс
 62. Фуудобокс има право да откаже да приеме и/или изпълни Услуги, предлагани чрез Мобилното приложение, на Купувач, в това число да откаже завършването на резервация на кутия с Продукти, без да носи отговорност за неизпълнение и без да дължи обезщетение или друг вид действие или плащане на Купувача, когато:
 63. Купувачът е некоректен;

  б) информацията, предоставена от Купувача, е непълна, невярна или невалидна;

  в) действията на Купувача могат да увредят Фуудобокс или свързани с него лица;

  г) поведението на Купувача противоречи на настоящите Общи условия, както и ако поведението на Купувача противоречи на морала или търговските практики, без да е нужно Купувачът да нарушава закона;

  д) Купувачът не е заплатил кутия/и с Продукти, резервирани чрез Мобилното приложение, и/или не се е явил на място в търговския обект, от който е/са резервирана/и кутията/ите с Продукти, в указания на Мобилното приложение времеви период за получаване на същата/ите.

 64. Отказът се съобщава на Купувача, ако последният е предоставил валидни данни за контакт. В този случай Фуудобокс не носи отговорност за неизпълнение.
 65. Фуудобокс има право да третира Купувач като некоректен и в случаите, когато:а) е налице неспазване от страна на Купувача на Общите условия;

  б) е установено некоректно, арогантно или грубо отношение към представителите на Фуудобокс и/или към Продавач;

  в) са установени системни злоупотреби от Купувача спрямо Фуудобокс.

 66. ЛИЧНИ ДАННИ
 67. Вида на лични данни, които Фуудобокс събира и обработва, начина на ползване и защита на личните данни са описани в Политиката за защита на личните данни на Фуудобокс, представляваща отделен документ. При извършване на регистрацията на Профил Купувачът следва да постави отметка на обозначеното за това място във формуляра за регистрация, че е съгласен с и приема Политиката за защита на личните данни на Фуудобокс.
 68. СЪДЪРЖАНИЕ НА МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ
 69. Мобилното приложение предоставя на Купувачите информация за Услугите на Фуудобокс и предоставя на Купувачите функционалности, свързани с търсене, резервиране и закупуване на Продукти, предлагани от Продавачи, при спазване от страна на Купувачите на настоящите Общи условия, на действащото българско и европейско законодателство, на всички общоприети в страната търговски практики, както и на допълнително посочените съответни изисквания за конкретните Услуги.
 70. Чрез Мобилното приложение на Купувачите се представя описание на Продуктите, групирани от даден Продавач в кутии, така че Купувачът да получи максимално подробна информация за съставките и алергените на Продуктите, отстъпката от цената и други. Купувачът има възможност да филтрира по предпочитани опции като вид Продукти, съдържащи се в кутията (напр. месо, хляб или напитки), алергени (напр. без глутен или лактоза), времеви период (часови диапазон) за вземане на кутия с Продукти или както е определено по друг начин от Фуудобокс. Когато Купувачът филтрира върху една или повече от тези опции, само кутии с Продукти от тази/тези категория/и ще бъдат видими за Купувача.
 71. В Мобилното приложение ще бъдат налични офертите на регистрираните Продавачи. Ако Купувачът е позволил да бъде геолокализиран, Мобилното приложение ще показва първо обекти и налични оферти в близост до Купувача. Купувачът има право да резервира кутии с Продукти, налични и в други точки в страната, както и да търси оферти чрез различните филтри на разположение от типа на Веган, Вегетарианско и други, съгласно т. 2 по-горе.
 72. Мобилното приложение може да предлага достъп само до Продукти, предлагани от търговски обекти в определени градове и региони по преценка на Фуудобокс.
 73. Фуудобокс по никакъв начин не произвежда, продава, купува, съхранява, подготвя, произвежда, обработва, маркира, опакова, доставя или обработва Продуктите, предлагани чрез Мобилното приложение, нито Фуудобокс отговаря за информацията, предоставена за всеки Продукт на Мобилното приложение. Продуктите, включени в базата данни на Мобилното приложение, и цялата информация относно същите, са предоставени от Продавачи и те са отговорни за цялата информация относно Продуктите, които предлагат чрез Мобилното приложение. В случай че Купувач има въпроси относно дадена информация за кутия с Продукти или отделен Продукт, Купувачът следва да се свърже с Продавача, който предлага същите на посочения в мобилното приложение телефон за контакт с този Продавач.
 74. Фуудобокс не носи отговорност за съдържанието на Мобилното приложение, описанието, информацията, изображенията, видео материалите или другите елементи или характеристики относно Продуктите, както и всички други данни и материали, въведени или предоставени от Продавачи, Трети лица или Купувачи, включително коментари и съдържание на комуникация между Купувачи, Продавачи и Трети лица.
 75. Фуудобокс има качеството само на администратор на Мобилното приложение. Фуудобокс не носи отговорност за това дали данните относно кутиите с Продукти и отделните Продукти, тяхната наличност и цени са актуални, дали описанието на Продуктите отговаря на истината и е пълно по критерии, предвидени в Мобилното приложение, дали фотографиите или видео материалите са на съответните Продукти, дали са с висока резолюция и качество.
 76. Продавачите носят отговорност за предоставената чрез Мобилното приложение информация, която е предадена от тях на Фуудобокс. Продавачите, въвели информация, носят отговорност и за придобиване на всички разрешения, регистрации и/или лицензи за осъществяване на търговската си дейност, свързана с предлагане за продажба на Продукти чрез Мобилното приложение, включително за спазване на приложимото законодателство в сферата на безопасност на храните, защита на авторското право, защита на конкуренцията, защита на потребителите, защита на личните данни и други.
 77. Продавачите носят отговорност за наличността на Продуктите, предлагани чрез Мобилното приложение, за тяхното качество и срок на годност, както и за това Продуктите да отговарят на всички характеристики, посочени за тях на Мобилното приложение. Всички претенции на Купувача във връзка с Продуктите следва да бъдат предявени към Продавача, който предоставя или е предоставил съответния Продукт или е въвел информацията относно него.
 78. Всеки от Продавачите носи отговорност да не продава на лица под 18 години Продукти, резервирани през Мобилното приложение, които са забранени за продажба на същите и Продавачът носи отговорност да се увери, че лицето, което се е явило на място в неговия търговски обект да получи и заплати резервирана кутия с Продукти, съдържаща Продукти, за които има забрана да се продават на лица под 18 години, има навършени 18 години.
 79. Фуудобокс не носи отговорност за грешки и/или непълнота в описанието и характеристиките на Продуктите, както и не носи отговорност за наличността, количеството, качеството и срока на годност на Продуктите, предлагани от Продавач чрез Мобилното приложение. Фуудобокс не дължи обезщетение на Купувача и не носи отговорност спрямо него за посочените в предходното изречение обстоятелства, като всички претенции на Купувача във връзка с подобни вреди следва да се отправят директно към Продавача.
 80. Фуудобокс не носи отговорност за неизпълнение или забавяне на изпълнението на задължения, свързани с Продуктите, включително по отношение на производство, продажба, покупка, съхранение, подготовка, производство, обработка, маркиране, доставка, качество, съставки , алергени или обработка на Продуктите.
 81. Фуудобокс не гарантира, че всички кутии с Продукти и/или отделни Продукти и тяхната наличност са актуални. Отговорността за актуализиране на данните относно предлаганите кутии с Продукти и отделните Продукти е на Продавачите, които въвеждат данните. Всички претенции във връзка със съдържанието и актуалността на информацията за кутиите с Продукти и отделните Продукти, следва да бъдат предявени към лицето, което ги е публикувало.
 82. Фуудобокс не носи отговорност за съдържанието, предоставено или въведено от Продавачите за кутиите с Продукти и отделните Продукти, включително за придобиване на авторски права върху изображенията или другите обекти на интелектуална собственост. Продавачите носят цялата отговорност за всички публикувани материали, коментари и комуникация, които нарушават правата на Трети лица или противоречат на приложимите законови разпоредби. Всички претенции във връзка с нарушени авторски или други права следва да бъдат предявени към лицето, което ги е публикувало, съответно предоставило на Фуудобокс за публикуване.
 83. Фуудобокс изисква от Продавачите, които предлагат Продукти чрез Мобилното приложение, да предоставят само изображения и видео материали с висока резолюция с приблизителното състояние, вид и обем на Продуктите. Възможно е изображенията на Продуктите, видео материалите и данните в Мобилното приложение да имат информативен и насочващ характер, като получените на място Продукти могат да се различават от изображенията. Тези изображения имат единствено цел да създадат известна обща представа за типа на предлагания Продукт, а не да го представят точно. Възможно е някои изображения или видео материали да създават грешно впечатление за предлагания Продукт, а някои данни да са неверни. Възможно е и описанията на Продуктите да бъдат непълни или неточни. Възможно е други ползватели на Мобилното приложение да са направили коментари и да са дали становище, че дадена информация е невярна, непълна, дублирана или има друг недостатък. Фуудобокс не носи отговорност и не дължи обезщетение на Купувачите при подобно разминаване или непълнота. Фуудобокс не носи отговорност дали коментарите и становищата на лицата, които са ги направили, са верни и дали отговарят на изискванията на морала и добрите нрави. Всички претенции следва да се предявяват към Продавача, предлагащ съответния Продукт, както и към лицата, направили коментари и дали становища.
 84. Всички отношения на Купувача с Продавачи и Трети лица се уреждат от името на и за сметка на Купувача, освен ако Фуудобокс не е поел изричен ангажимент във връзка с тези отношения.
 85. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КУПУВАЧА
 86. Купувачът има право да ползва Услугите, докато заплаща надлежно предвидените цени за резервираните кутии с Продукти и се явява на място в търговския обект, от който са резервирани кутиите с Продукти, в указания на Мобилното приложение времеви период (часови диапазон) за получаване на същите, както и спазва всичките си останали задължения съгласно настоящите Общи условия.
 87. Купувачът има право да се откаже от ползване на Мобилното приложение и от Услугите, предоставяни чрез него, по всяко време, като изпрати заявка за изтриване на Профила чрез контактната форма, достъпна чрез линк от Мобилното приложение. В този случай, Купувачът дължи получаване на място в указания на Мобилното приложение времеви период и плащане за всички резервирани кутии с Продукти преди момента на изтриване на Профила.
 88. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ФУУДОБОКС
 89. Купувачът разбира и се съгласява, че Фуудобокс има правото самостоятелно да решава кои действия на Купувача представляват нарушение на настоящите Общи условия, закона и/или правата на Трети страни, както и да предприема съответните мерки за отстраняване на нарушението.
 90. Купувачът разбира и се съгласява, че Фуудобокс има право, при преценка за потенциален риск за сигурността и/или нарушаване на нормалната работа на Мобилното приложение или която и да е част от него, при нарушаване или подозрение за нарушение на Общите условия, на закона или на права на Трети лица при ползване на Услугите, както и ако не получи и/или заплати навреме резервирани чрез Мобилното приложение кутии с Продукти, по своя преценка да забрани временно или постоянно използването на Мобилното приложение от Купувача, както и да прекрати временно или постоянно достъпа до Платформата или да блокира Профила на Купувача без уведомление, предизвестие и без да дължи обезщетение или друг вид компенсация на Купувача. В този случай прекратяването на Услугите и изтриването на информация няма да се счита за неизпълнение на договорните задължения на Фуудобокс, както и в този случай Фуудобокс не носи отговорност за загуба на данни от Купувача или друг вид претърпени от Купувача вреди.
 91. Фуудобокс си запазва правото, без уведомление, предизвестие и без да дължи обезщетение или друг вид компенсация, да прекрати предоставянето на Услуги временно или постоянно и да преустанови временно или постоянно достъпа на Купувача до Профила му и/или Мобилното приложение, както и възможността за резервиране на кутии с Продукти чрез него. Фуудобокс има право, но не и задължение, по своя преценка да изтрива информационни ресурси и материали на Купувача, качени на Мобилното приложение, в случай че има такава възможност. В този случай прекратяването на Услугите и изтриването на информация няма да се счита за неизпълнение на договорните задължения на Фуудобокс, както и в този случай Фуудобокс не носи отговорност за загуба на данни от Купувача или друг вид претърпени от Купувача вреди.
 92. Фуудобокс има право да спре или прекрати достъпа на Купувача до предоставяните Услуги, в случай че по вина и/или вследствие действията на Купувача, включително при нарушение на законови разпоредби, права на Трети лица или на тези Общи условия, Фуудобокс бъде санкциониран от своите контрагенти или други трети лица, включително ако му бъде наложена имуществена санкция, ако бъдат ограничени правата му за ползване на услуги, бъдат му отнети привилегии, бъде включен в т.нар. черни списъци или получи предупреждение за подобна санкция. В този случай Купувачът дължи на Фуудобокс обезщетение за всички претърпени вреди, включително имуществени санкции, компенсации, обезщетения и всякакви други суми, заплатени от Фуудобокс във връзка с нарушението, включително адвокатски хонорари. Прекратяването на Услугите и изтриването на информацията в този случай няма да се счита за неизпълнение на договорните задължения на Фуудобокс и Фуудобокс не дължи каквито и да е уведомления, предизвестия, обезщетения или друг вид компенсации на Купувача.
 93. Фуудобокс има право по всяко време без предупреждение или уведомление да разширява или ограничава обхвата на Услугите, които предоставя чрез Мобилното приложение, да променя условията, включително да въвежда изискване за заплащане на Услугите, начина за достъп, регистрация и т.н. Фуудобокс не носи отговорност пред Купувача за претърпени вреди и пропуснати ползи от Купувача вследствие на ограничаване или промяна на Услугите, които Фуудобокс предоставя чрез Мобилното приложение. Когато тези промени водят до изменение на настоящите Общи условия се прилага процедурата по раздел XXII по-долу.
 94. Фуудобокс може да включва към своите Услуги и услуги, предоставени от Трети страни. Фуудобокс не може и не носи отговорност за качеството на предоставените услуги от Трети страни и не носи отговорност за вреди на Купувача вследствие на проблеми с услугите от тези Трети страни.
 95. Фуудобокс не носи отговорност за каквито и да било вреди, неустойки и/или обезщетения, резултат от действия или бездействия на Трети страни, които не са под контрола на Фуудобокс.
 96. Фуудобокс не носи отговорност за вреди, пропуснати ползи, разходи, искове или други отговорности към Купувачите, ако те са настъпили вследствие неспазване на тези Общи условия от страна на Купувачите.
 97. Купувачът се съгласява, че при възникнал спор с Трети лица или наложена санкция или друг вид наказание на Фуудобокс, Купувачът се задължава да обезщети Фуудобокс за всички платени имуществени санкции, обезщетения и други разходи, резултат от недобросъвестни или незаконосъобразни действия или бездействия на Купувача, включително когато Купувачът е посочил неверни данни, нарушил е закона, правата на Трети лица, авторските права на Фуудобокс и Трети лица, лични данни, правилата на конкуренцията и др.
 98. Купувачът също така се съгласява да защитава, обезщетява и предпазва Фуудобокс от и срещу всякакви претенции, съдебни дела, задължения, загуби, глоби, санкции, щети и разноски, произтичащи от действия или пропуски на Фуудобокс или негови представители, служители, изпълнители и други във връзка с Услугите, които не са изрично описани като задължения на Фуудобокс, включително, но не само, когато тези Услуги не отговарят на изявените от Купувача нужди.
 99. ОТГОВОРНОСТИ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КУПУВАЧА
 100. При ползването на Мобилното приложение и на Услугите, предлагани на него, Купувачът се задължава да спазва настоящите Общи условия, приложимото българско законодателство, приложимите международни закони, правото на Европейския съюз и на страната, от която е Купувачът, указанията на Мобилното приложение и допълнителните указания на Фуудобокс, правилата на морала и добрите нрави, както и да зачита правата и законните интереси на Третите лица.
 101. Клиентът се задължава да не въвежда, зарежда, съхранява, разпространява, използва, предава, предоставя или публикува в Мобилното приложение връзки към информация, както и данни, текст, файлове, софтуер, снимки, видео или аудио материали, съобщения, както и всякакви други материали и съдържание:
 102. които противоречат на приложимото законодателство, нарушават авторски права, търговски марки или други права на интелектуална собственост, нарушават правата и свободите на човек съгласно Конституцията на Република България и приложимите български и международни актове, на правото на Европейския съюз, на страната, от която е Клиента или от която предлага услугите си или нарушават права на която и да е трета страна или които съдържат лични данни;

  а) които пропагандират дискриминация, фашистка, расистка или друга антидемократична идеология;

  б) които увреждат доброто име и репутацията на другите и призовават към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление, към насилие или подбуждане към расова, национална, етническа или религиозна вражда или омраза;

  в) които нарушават имуществени или неимуществени права на трети лица, включително авторски права и сродните им права;

  г) които съдържат порнография, сексуално насилие, както и връзки към уеб сайтове или интернет страници с такова съдържание;

  д) които съдържат компютърни вируси, троянски коне, експлойти или друг злонамерен код или софтуер;

  е) заблуждаващи и неверни материали или сайтове с цел измама и неправомерно придобиване на информация.

 103. Купувачът се задължава да не се намесва в правилното функциониране на Мобилното приложение, включително, но не само, да не пречи на достъпа на Трети лица до него, да не извършва неразрешен достъп, да не нарушава или възпрепятства достъпа на други купувачи, посетители и други Трети лица, да не накърнява или възпрепятства наличността, надеждността или качеството на Услугите по отношение на останалите купувачи, посетители и други Трети лица.
 104. Купувачът се задължава да не извършва чрез ползваните Услуги забранени дейности или дейност без наличието на разрешение/регистрация за извършване на тази дейност, ако такива са изискуеми от закона.
 105. Купувачът се задължава да уведомява незабавно Фуудобокс за всеки известен му случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните Услуги, включително от негови представители или Трети лица.
 106. Купувачът няма право да използва или да разрешава на Трети лица да използват Мобилното приложение и/или Профила му, за да предприема и извършва атаки и злонамерени действия към която и да е друга компютърна система, свързана с интернет.
 107. Купувачът носи отговорност за поверителността на неговите данни за достъп до Мобилното приложение (имейл адрес, потребителско име и парола) и поема пълна отговорност за дейности/действия, извършени през неговия Профил. В случай на съмнение, че по някаква причина поверителността на данните му е поставена под заплаха, Купувачът незабавно трябва да уведоми Фуудобокс. Ако не е направил това, се счита, че всички действия през Профила на Купувача са направени от него лично и той носи отговорност за тях, включително за получаване и заплащане на всички Продукти, резервирани през Профила му.
 108. Когато Купувачът предостави достъп за ползване и управление на неговия Профил на Трети лица, той носи отговорност за действията на тези лица като за свои, като се задължава да обезщети Фуудобокс за всички вреди, причинени вследствие ползване на Услугите от Трети лица, на които последният е предоставил достъп.
 109. Във всички случаи Купувачът носи отговорност и се задължава да обезщети Фуудобокс за всички пропуснати ползи, вреди и загуби, които е причинил пряко или косвено на Фуудобокс, вследствие на нарушаване на закона, на правата на Трети лица или тези Общи условия от страна на Купувача, включително свързани с извършване на операции чрез Мобилното приложение, с неправилното, противозаконно или противоречащо на настоящите Общи условия ползване на Мобилното приложение.
 110. Купувачът се задължава да не публикува материали, съдържащи вируси или други програми, чиято цел е да разрушат или навредят на Мобилното приложение или на друга система, както и материали със забранено, непристойно, клеветническо, заплашително или злонамерено съдържание за Фуудобокс или за Трето лице. Фуудобокс си запазва правото да премахва и/или редактира подобни материали. При неизпълнение на тези задължения, Купувачът дължи на Фуудобокс заплащане на обезщетение за претърпени вреди и пропуснати ползи за всяко нарушение поотделно.
 111. При неправомерно и непозволено ползване на Услугите, предоставяни чрез Мобилното приложение, Купувачът носи отговорност за материалните и нематериалните щети, нанесени на Фуудобокс. При констатиране на такива действия Фуудобокс има право да преустановява предоставянето на Услугите и да спре достъпа на Купувача до Профила му и/или Мобилното приложение без да носи отговорност за вреди или загуба на данни от страна на Купувача и без да дължи уведомление или предупреждение на Купувача. Непозволено ползване е налице и когато при ползването на Услугите се извършват действия, в това число използването на софтуерни или други средства, затрудняващи работата или пречещи на нормалното функциониране на техниката на Фуудобокс, включително надвишаването на лимита от процесорно време, както и разпространяването на информация, чрез която се нарушават законовите разпоредби, правата на Трети лица или настоящите Общи условия.
 112. Купувачът няма право да прави публични декларации, изявления или друг вид публични разкрития относно резервациите на Продукти или настоящите Общи условия без предварителното писмено съгласие на Фуудобокс.
 113. Купувачът няма право да предоставя като свои Услугите, получени от Фуудобокс.
 114. Купувачът сам осигурява необходимото му за ползване на Услугите компютърно оборудване, операционни системи, софтуер и достъп до интернет.
 115. При възникнал проблем с достъпа или ползването на Мобилното приложение, Купувачът ще уведоми Фуудобокс на следния email адрес: info@foodobox.com или чрез контактната форма на уебсайт www.foodobox.com. Фуудобокс ще положи всички разумни усилия за отстраняване на възникналия проблем.

  Отговорност и задължения на Фуудобокс

 116. Фуудобокс няма задължение да извършва наблюдение на информацията, която Купувачът съхранява на Мобилното приложение, както и да проверява дали тя отговаря на действащото законодателство, дали нарушава правата на Трети лица или настоящите Общи условия.
 117. Фуудобокс не отговаря за съхраняваната, разпространявана, използвана, предавана информация, данни, текст, файлове, софтуер, фото-, видео- или аудио-материали, съобщения, връзки и препратки, както и всякакви други материали и съдържание, както и за дейността на Купувача.
 118. Предоставяните от Фуудобокс Услуги не обхващат осигуряване на компютърно оборудване, софтуер и свързаност за пренос на бази данни или информационни пакети между Купувача и Фуудобокс и ползване на Услугите като цяло.
 119. Фуудобокс не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или електронните съобщителни съоръжения, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните Услуги.
 120. Фуудобокс не носи отговорност за претърпени вреди или пропуснати ползи от Купувача или от Трети лица като последица от прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на Услугите или достъпа на Купувача до Профила му, Мобилното приложение и/или Услугите, както и от заличаването на материали или съдържание, в случаи на неизпълнение на задължения на Купувача и упражняване на свързани с това права на Фуудобокс.
 121. Фуудобокс не носи отговорност за непредоставяне на Услугите при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол – случаи на непреодолима сила, случайни събития, действия или бездействия на Трети лица, проблеми в глобалната мрежа Интернет и в предоставянето на услуги извън контрола на Фуудобокс, както и при случай на нерегламентиран достъп или интервенция на Трети лица във функционирането на информационната система или сървърите, като Фуудобокс ще предприеме всички разумни мерки за ограничаването на подобни интервенции.
 122. Фуудобокс не носи отговорност за непредоставяне на Услуги в случай на неполучаване и/или заплащане навреме на предходно резервирани чрез Мобилното приложение кутия/и с Продукти, при неспазване на указанията и технологичните изисквания за ползване на Услугите, при неправилно боравене с техника или софтуер, както и в следствие от извършвани тестове от страна на Фуудобокс с цел проверка на оборудване, връзки, мрежи и други, както и тестове, насочени към подобряване или оптимизиране на предоставяните Услуги.
 123. Фуудобокс няма задължение да търси факти и обстоятелства, указващи извършването на неправомерна дейност. Цялото съдържание на Мобилното приложение се предоставя „такова, каквото е” без каквито и да било гаранции от страна на Фуудобокс от какъвто и да е вид или естество, изрични или подразбиращи се, отхвърля и изключва всички други гаранции включително но не само: наличие, точност, надеждност, навременност, пълнота, подразбиращи се гаранции или условия за продаваемост, пригодност за определена цел, ненарушаване на права на интелектуална собственост или други сродни права. Отделно от горното, Фуудобокс не гарантира и не прави никакви изявления относно точността, вероятните резултати или надеждността на използването на подобни материали за каквито и да е цели.
 124. С настоящото Фуудобокс отхвърля и изключва всякакви декларации или гаранции, че Мобилното приложение са съвместими с всяка операционна система, мобилно устройство, компютърна платформа или браузъри, които Купувачът може да избере да използва, освен тези, изрично препоръчани от Фуудобокс. Освен това, Фуудобокс отхвърля всякакви гаранции, че Мобилното приложение, включително всякакви бъдещи корекции, изменения, актуализации, подобрения, нови версии или нови модели, ще бъдат съвместими с нови версии на операционна система, компютърни платформи и браузъри в рамките на определено време или въобще.
 125. В никой случай не подлежат на възстановяване суми, платени за Услуги, които вече са заявени, предоставени или чието предоставяне е започнало.
 126. Отговорността за верността и законосъобразността на въведената информация на Мобилното приложение е на Купувача. Купувачът носи отговорност и за публикуваните от него всякакви текстове, изображения и материали. Купувачът се съгласява, че Фуудобокс не носи отговорност за публикуваната от Купувача информация, текстове, изображения и материали.
 127. Фуудобокс не гарантира, че достъпът до Мобилното приложение ще бъде непрекъсваем, сигурен и свободен от грешки, доколкото това е извън възможностите, контрола и волята на Фуудобокс.
 128. Фуудобокс осигурява разумна техническа защита на Мобилното приложение.
 129. Фуудобокс не носи отговорност за прекъснат достъп до Мобилното приложение, както и за необработването или ненавременното обработване на заявките за търсене или резервиране на кутии с Продукти, включително при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол – непреодолима сила, случайни събития, проблеми с интернет мрежата и т.н.
 130. Фуудобокс не носи отговорност при възникнали проблеми, следствие на форсмажор, или на други причини, различни от програмна грешка, когато не е отстранена при първа възможност, както и когато Купувачът или крайните потребители са въвели неверни или погрешни данни или са ползвали Мобилното приложение без да спазват тези Общи условия, указанията на Фуудобокс или разпоредбите на закона.
 131. По искане на компетентен държавен орган в случаите, установени със закон, Фуудобокс е длъжен да предостави всяка информация, с която разполага, относно Купувача и неговата дейност. В съответствие с изискванията на действащото законодателство, Фуудобокс съхранява материалите на Купувача, разположени на сървърите му, и ги предоставя на компетентните държавни органи в случаите, когато това е необходимо за запазване правата, законните интереси и сигурността на Фуудобокс или на Трети лица, както и в случаите, когато същите са изискани от съответните държавни органи по надлежен ред.
 132. Неупражняването от Фуудобокс на някое право или разпоредба съгласно настоящите Общи условия няма да представлява отказ от бъдещо упражняване на това право или прилагане на тази разпоредба. Отказът от такова право или разпоредба ще бъде в сила само ако е направен в писмена форма и подписан от надлежно упълномощен представител на Фуудобокс. Освен ако не е изрично посочено в настоящите Общи условия, упражняването от която и да е от Страните на което и да е от средствата за правна защита съгласно настоящите Общи условия няма да засяга други нейни средства за защита съгласно тези Общи условия или други, предвидени в действащото законодателство. Ако по някаква причина компетентния съд счете някоя разпоредба на настоящите Общи условия за невалидна или неприложима, тази разпоредба ще бъде приложена в максимално допустимия размер, а останалите разпоредби на настоящите Общи условия ще останат в пълна сила и действие.
 133. ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА
 134. Купувачът разбира и се съгласява, че целият риск, произтичащ от достъпа и използването на Мобилното приложение, остава за Купувача. Нито Фуудобокс, нито някоя Трета страна, участваща в създаването, производството или доставката на Мобилното приложение или каквито и да било Услуги, предоставяни чрез Мобилното приложение, не носи отговорност за преки, случайни, специални, примерни или последващи вреди, включително пропуснати ползи, загуба на данни или загуба на репутация, прекъсване на услугата, повреда на компютър, мобилно устройство или повреда в системата или за всякакви щети от лични или телесни наранявания или емоционални страдания, произтичащи от или във връзка с тези Общи условия, от използването или невъзможността да се използва Мобилното приложение или всякакви Услуги, предоставяни чрез Мобилното приложение, независимо дали се основава на гаранция, договор, деликт (включително небрежност), отговорност за продукт или услуга или друга правна теория и независимо дали Фуудобокс е бил информиран за възможността за такава вреда или не.
 135. Фуудобокс не носи отговорност пред Купувача за:а) Унищожаване или загуба на данни, собственост на Купувача, по причини, независещи от Фуудобокс;

  б) Неспособност на Купувача да използва Мобилното приложение, по причини, независещи от Фуудобокс;

  в) Претенции от Трети лица срещу Купувача при и по повод ползването на Мобилното приложение;

  г) Незаконосъобразно използване на Мобилното приложение от страна на Купувача;

  д) Загуба на данни, претърпени загуби или пропуснати ползи вследствие на действия или бездействия на Купувача, включително при неспазване на настоящите Общи условия;

  е) Загуба на данни, претърпени загуби или пропуснати ползи при неявяване навреме за получаване и/или ненавременно заплащане на резервирани Продукти от страна на Купувача;

  ж) Загуба на данни, претърпени загуби или пропуснати ползи вследствие на действия или бездействия на Трети лица, които са извън контрола на Фуудобокс;

  з) Ако Купувачът не може да осъществи достъп до Мобилното приложение и ползване на Услугите, поради липса на хардуер, софтуер или добра интернет връзка, както и ако не може да осъществи достъп поради проблеми извън контрола на Фуудобокс (хардуерен, софтуерен проблем, проблем с Интернет свързаност и др.).

 136. САНКЦИИ ЗА КУПУВАЧИТЕ ПРИ НЕЯВЯВАНЕ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ И ПЛАЩАНЕ НА РЕЗЕРВИРАНИ ПРЕЗ МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ ПРОДУКТИ
 137. Освен отговорността описана в предходния раздел, в случай че Купувач, който е направил резервация на кутия с Продукти чрез Мобилното приложение (1) не се яви да получи и заплати резервираната кутия с Продукти на място в търговския обект, от който се предлага; или (2) се яви след приключването на посочения от Продавача часови диапазон за вземане на резервираната кутия с Продукти, съгласно информацията, посочена на Мобилното приложение, или (3) откаже/анулира резервация в период по-малък от 90 минути преди началото на започване на часовия диапазон за вземане на резервираната кутия с Продукти, Фуудобокс има право да ограничи или забрани използването на Мобилното приложение от този Купувач след извършване на първо такова нарушение, както следва:
  1. при второ нарушение – Фуудобокс има право да ограничи или забрани използването на Мобилното приложение от Купувача за 3 (три) дни;
  2. при трето нарушение – Фуудобокс има право да ограничи или забрани използването на Мобилното приложение от Купувача за 7 (седем) дни;
  3. при четвърто нарушение – Фуудобокс има право да ограничи или забрани използването на Мобилното приложение от този Купувач за 30 (тридесет) дни;
  4. при пето нарушение – Фуудобокс има право да ограничи или забрани използването на Мобилното приложение от този Купувач за неопределено време.
 138. . Купувачът има право да анулира/откаже направена от него резервация на кутия с Продукти без санкции в случаите, в които е направил опит да се свърже с Продавача на посочения на Мобилното приложение телефонен номер за контакт с него, за да получи информация относно съдържанието на алергени, хранителни стойности и/или друга информация, касаеща консумацията на Продуктите, включени в дадена кутия, но Продавачът не е предоставил необходимата информация. Всички Продукти, след вземането им, е строго препоръчително да се консумират веднага или във възможно най-кратък срок или следвайки описанието на етикета, при наличието на такъв.
 139. Клиентът има право да анулира/откаже направена от него резервация на кутия с Продукти без санкции, ако го направи най-късно до 90 минути преди началото на времевия период (часовия диапазон) за вземане на резервираната кутия с Продукти, през Мобилното приложение. За целта Купувачът е необходимо да следва стъпките за отказ/анулиране на резервация, описани на Мобилното приложение. При отказ/анулиране на резервация в срока и по начина, посочени в настоящата т. 3, Купувачът няма да бъде санкциониран съгласно настоящия раздел.
 140. За упражняване на правата по настоящия раздел Фуудобокс не дължи на Купувача никакво уведомление или предизвестие, както и не му дължи каквото и да обезщетение или друг вид компенсация. В този случай Фуудобокс има право да получи от Купувача обезщетение за всички нанесени вреди и пропуснати ползи, причинени от действията на Купувача.
 141. АВТОРСКИ ПРАВА И ДРУГИ ПРАВА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ
 142. Цялото съдържание на Мобилното приложение, включително всички публикувани текстове, изображения, снимки, видео материали, статии, програмен код, са със запазени авторски права. Те принадлежат на Фуудобокс (включително наличните база данни) и се намират под защитата на Закона за авторското право и сродните му права. Копирането и използването им представлява грубо нарушение на правата на Фуудобокс и на императивните разпоредби на българското законодателство.
 143. Всички имуществени и неимуществени авторски права върху Мобилното приложение, включително, но не само дизайн, лого и други графични елементи, софтуер, програмен код и функционалности, работни материали и демо версии, принадлежат на Фуудобокс и Фуудобокс притежава авторските права върху Мобилното приложение, както и върху всички негови елементи и компоненти, ноу-хау за всички дейности и функционалности, свързани с Мобилното приложение. Фуудобокс е собственик и на марката Foodobox, на домейна на Мобилното приложение с всички възможни разширения. Копирането и използването им пряко или косвено (например, но не само, мета тагове и други техники за индексиране или търсене в интернет) без предварително писмено разрешение от Фуудобокс е забранено и представлява грубо нарушение на правата на Фуудобокс и на императивните разпоредби на българското законодателство.
 144. Нищо в настоящите Общи условия не предоставя или може да се тълкува като предоставяне на Купувача на каквито и да е права (с изключение на правото на ползване на услуги, специално предоставени по силата на настоящите Общи условия) или правен интерес върху патенти, авторски права, търговски тайни, технически данни, ноу-хау, лога, търговски марки, търговски имена, марки на Фуудобокс или други права на собственост, притежавани, използвани или заявени сега или в бъдеще от Фуудобокс или което и да е дъщерно дружество или свързани дружества, като Фуудобокс си запазва всички такива права.
 145. Във всички случаи, независимо дали са изрично изброени по-горе, Купувачът няма право да копира, съхранява, обработва, публикува, разпространява в първоначален или преработен вид, както и да използва по какъвто и да е друг начин текстовете, изображенията или други части от съдържанието на Мобилното приложение.
 146. При създаването на Профил в Мобилното приложение Купувачът не придобива каквито и да е права или лицензии върху съдържанието на Мобилното приложение, продуктите или марките на Фуудобокс или Трети лица.
 147. Купувачът няма право на достъп до програмния код на Мобилното приложение и няма право да го копира или модифицира по какъвто и да е начин. Всеки опит на Купувача за достъп, копиране или промени в програмния код на Мобилното приложение се считат за грубо нарушение на настоящите Общи условия и на правата на Фуудобокс.
 148. Купувачите получават само право да ползват Мобилното приложение съгласно обичайното му предназначение, без право да променят или копират материали, да използват материали за търговски цели или за публично показване (търговско и/или нетърговско), да извършват декомпилиране, декомпозиране или обратен инженеринг на софтуера на Мобилното приложение, да премахват обозначения за авторски права или други права на интелектуална собственост от съдържанието на материалите, да премахват авторски права или други знаци за права на интелектуална собственост, да предоставят „огледално” копие на материалите за качване на други сървъри и други. Правото на ползване се прекратява автоматично при нарушаване на някои от посочените основни ограничения и може да бъде оттеглено по всяко време.
 149. В случай на неизпълнение на условията по този раздел, Фуудобокс има право незабавно да прекрати ползването на Мобилното приложение от Купувача без уведомление, предизвестие или обезщетение, както и да иска обезщетение за всички нанесени вреди и пропуснати ползи, причинени от действията на Купувача.
 150. Купувачът се задължава да осигури съгласието на всички Трети лица, на които е предоставил достъп до Профила си, за спазване на авторските права и другите права на интелектуална собственост на Фуудобокс съгласно настоящия раздел.
 151. Забраните за нарушаване на авторските и другите права на интелектуална собственост на Фуудобокс са валидни за всички Трети лица, независимо дали са регистрирани в Мобилното приложение и/или имат Профил, като при нарушение Фуудобокс има право да обезщетение за всички нанесени вреди и пропуснати ползи, причинени от действията на Третите лица.
 152. При копиране или възпроизвеждане на информация вън от допустимото, както и при всяко друго нарушение на правата на интелектуална собственост върху ресурсите на Фуудобокс, Фуудобокс има правото да претендира обезщетение, включително за претърпените преки и косвени вреди и пропуснати ползи в пълен размер.
 153. Освен в случаите, когато е изрично уговорено, Купувачът не може да възпроизвежда, променя, заличава, публикува, разпространява и разгласява по друг начин информационните ресурси, публикувани на Мобилното приложение на Фуудобокс.
 154. РЕКЛАМАЦИИ
 155. Купувачът, който има статут на потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите, има право да предяви рекламация към Фуудобокс, когато предоставената на Мобилното приложение Услуга очевидно не съответства на Услугата, договорена между Купувача и Фуудобокс в настоящите Общи условия.
 156. Рекламациите във връзка с Услуги могат да бъдат направени в рамките на 14 дни от установяването на несъответствието на дадена Услуга.
 157. В случай на рекламация, Купувачът трябва да се обърне първо към Фуудобокс, преди предприемането на каквито и да е други действия.
 158. Рекламацията може да бъде предявена в електронна или писмена форма до упълномощен представител на Фуудобокс чрез Мобилното приложение, по имейл на следния имейл адрес: info@foodobox.com, по куриер или по пощата, или лично на адреса на Фуудобокс, посочен най-горе.
 159. При предявяване на претенция Купувачът трябва да посочи своите данни, предмета на рекламацията и адреса за контакт, включително адрес на електронна поща. При подаване на рекламацията Купувачът прилага документите, на които тя се основава, включително: 1. платежен документ; 2. протоколи, актове или други документи, установяващи несъответствието на Услугата с уговореното; 3. снимки и/или други документи, подкрепящи претенцията.
 160. Фуудобокс не може да приеме рекламацията, ако не е представена съответната документация или подходяща алтернатива.
 161. Когато е предоставена несъответстваща Услуга, в рамките на един месец от получаване на основателна рекламация Фуудобокс ще предостави Услуга, която съответства на настоящите Общи условия.
 162. Купувачът няма право на рекламации, ако несъответствието на Услугите се дължи на действия или пропуски на Купувача или на Трети лица, включително Продавач.
 163. Всички рекламации, свързани с Продуктите, в това число с тяхното количество, качество, състав и други характеристики, следва да се предявяват към съответния Продавач, от който са закупени. Фуудобокс не носи отговорност за тях.
 164. Купувачът има възможност да се обърне директно към Фуудобокс във връзка с рекламации, които се отнасят до компрометирано качество на Продукти, и/или до изтекъл срок на годност на Продукти, и/или до кутия с Продукти, съдържаща Продукти на стойност по-малка от упоменатата минимална стойност на същите на Платформата. В тези случаи Фуудобокс по своя преценка може да разгледа предявената рекламация и да вземе отношение по нея, както и да я препрати директно на Продавача. За избягване на съмнение, всякакви други рекламации относно Продуктите, които не са описани в настоящата т. 10, могат да се предявяват единствено пред Продавача на същите и Фуудобокс не носи отговорност за тях.
 165. В случай че рекламацията на Продукт е основателна и претенцията на Купувача не е удовлетворена от Продавача, Фуудобокс има възможност да предостави на Купувача ваучер на стойност, равностойна на заплатената от Купувача сума за съответната кутия с Продукти, валиден за използване във всички регистрирани обекти от Фуудобокс, до 30 (тридесет) дни от датата на издаването му.
 166. ПРАВО НА ОТКАЗ
 167. Фуудобокс уведомява Купувача, който има качеството на потребител по смисъла на Закона за защита на потребители, че съгласно чл. 50 от Закона за защита на потребителите той има право да се откаже от Договора за услуга (като договор от разстояние или извън работното място) в срок до 14 дни от датата на сключването му чрез приемане на настоящите Общи условия. Съгласно чл. 57, ал. 1 обаче разпоредбите на чл. 50-56 от Закона за защита на потребителите относно правото на отказ на Купувача не се прилагат за договорите за услуги след пълното изпълнение на Услугата и когато изпълнението е започнало с предварителното изрично съгласие на Купувача и с потвърждението на Купувача, че той или тя ще загуби правото си на отказ след пълното изпълнение на договора от търговеца.
 168. С настоящото Купувачът, който има качеството на потребител по смисъла на Закона за защита на потребители, декларира изричното си съгласие и приема, че след като започва да използва Услугата, която се предоставя от Фуудобокс чрез Мобилното приложение, губи правото си на отказ. С настоящото Купувачът дава изричното си предварително съгласие и приема изпълнението на договора. Купувачът разбира, че губи правото си на отказ със съгласието си да започне изпълнението на договора.
 169. Преди да започне ползването на Услугата, която е поръчал, Купувачът, който има качеството на потребител по смисъла на Закона за защита на потребители, има право да се откаже от договора за услуга, без да посочва причини за това, не по-късно от 14 дни след сключването на договора за услуга чрез приемане на настоящите Общи условия. Отказът се осъществява чрез изпращане на съобщение до Фуудобокс чрез Мобилното приложение, по имейл на следния имейл адрес: info@foodobox.com, по куриер или по пощата, или лично на адреса на Фуудобокс, посочен най-горе. За да упражни правото си на отказ, Купувачът трябва да уведоми Фуудобокс за решението си да се откаже от договора за услуга с недвусмислено изявление.
 170. При отказ Фуудобокс връща на Купувача – физическо лице всички предплатени и неизползвани суми в рамките на 14 дни от отказа, в случай че има такива. Ако възстановяването е дължимо по закон, Фуудобокс ще възстанови сумите, като използва същия метод на плащане, използван от Купувача – физическо лице при първоначалната транзакция. Евентуалните разходи за входящи преводи или загуби от обменни курсове, както и начислените от банката комисиони, са за сметка на Купувача – физическо лице. Отговорността за доказване на надлежно упражненото право на отказ е на Купувача – физическо лице.
 171. ОПЛАКВАНИЯ
 172. Купувачът, който има статут на потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите, има право да подаде оплакване, ако Услугите не отговарят на настоящите Общи условия. Оплакването може да бъде подадено в електронен или писмен вид и трябва да съдържа данни за Купувача, включително имейл адрес, както и описание на несъответствието. В случай че данните или информацията в оплакването са недостатъчни, Фуудобокс може да се свърже с Купувача-потребител преди да вземе становище по оплакването или да попълни липсващите данни.
 173. Оплакването може да бъде отправено чрез изпращане на съобщение до Фуудобокс чрез Мобилното приложение, по имейл на следния имейл адрес: info@foodobox.com, по куриер или по пощата, или лично на адреса на Фуудобокс, посочен най-горе.
 174. Крайният срок за подаване на оплакване е 3 дни от съответното събитие.
 175. Фуудобокс ще разглежда надлежно оплакванията, подадени в рамките на 14 дни от получаването им, и ще отговаря на посочения от Купувача имейл адрес.
 176. РАЗВАЛЯНЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ
 177. Освен в случаите, предвидени в настоящите Общи условия, договорът между Страните се прекратява и при преустановяване на дейността на Фуудобокс по предоставяне на Услугите или прекратяване поддържането на Мобилното приложение без Фуудобокс да дължи уведомление, предизвестие, обезщетение или друг вид компенсация на Купувача.
 178. Освен в случаите, предвидени в настоящите Общи условия, всяка от Страните може да развали настоящия договор при спазване на изискванията на приложимото законодателство. Купувачът не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на Услугата с договора е незначително.
 179. Прекратяването може да настъпи и:
 180. a) по взаимно съгласие на Страните в писмен вид или чрез изявления, разменени по имейл или чрез Мобилното приложение;
 181. b) в случай че Профилът на Купувача бъде закрит/деактивиран съгласно настоящите Общи условия;
 182. c) при упражняване на правото на отказ от Купувач, който има качеството потребител съгласно Закона за защита на потребителите, както и в другите предвидени в ЗЗП случаи на прекратяване и разваляне на договора за Купувачите-потребители.
 183. Във всички случаи на прекратяване на договора Фуудобокс има право незабавно да премахне всякаква информация, материали и съдържание на Купувача от Мобилното приложение без да дължи уведомление, предизвестие или обезщетение на Купувача.
 184. При прекратяване или разваляне всички права и задължения на Страните се прекратяват, с изключение на това, че Купувачът няма да бъде освободен от задължението си да получи и заплати резервирани чрез Мобилното приложение Продукти преди датата на прекратяването.
 185. ИЗМЕНЕНИЯ НА МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ
 186. . Фуудобокс има право по всяко време да прави изменения и подобрения на Мобилното приложение, както и на формата и съдържанието на предоставяните Услуги.
 187. Фуудобокс има право временно да преустанови предлаганите Услуги временно или за постоянно, включително ако това е необходимо за тяхното актуализиране. В тези случаи Фуудобокс предупреждава Купувача чрез Мобилното приложение.
 188. В тези случаи Фуудобокс не носи отговорност за причинени вреди и пропуснати ползи на Купувачите.
 189. Фуудобокс не носи отговорност за грешки, които могат да се появят на Мобилното приложение, включително за грешки, причинени от промени, настройки и други действия, които не са извършени от Фуудобокс.
 190. КОМУНИКАЦИЯ С КУПУВАЧА
 191. С попълването на данните и координати за връзка Купувачът дава изричното си съгласие Фуудобокс да ползва всички технически средства за комуникация с Купувача, за които Купувачът е посочил координати за връзка.
 192. Предоставянето на данни и координати за връзка от страна на Купувача не задължава Фуудобокс да осъществи контакт с Купувача.
 193. Езикът на тези Общи условия и комуникация с Купувача е български.
 194. УВЕДОМЛЕНИЯ
 195. Всички уведомления във връзка с договора за услуга и настоящите Общи условия ще бъдат в писмен вид и могат да се доставят с препоръчано писмо, по куриер или по имейл, адресирани до другата страна на адреса, посочен по-долу, или изпратени чрез Мобилното приложение.
 196. Уведомления до Фуудобокс:
 197. Адрес: пощенският адрес на Фуудобокс, посочен най-горе.
 198. Имейл: info@foodobox.com
 199. Уведомления до Купувача: както е посочено в Профила на Купувача.
 200. Купувачът приема, че всички негови изявления се считат за валидни и че писмената форма се счита за спазена с извършване на следните действия от страна на Купувача: изпращане на съобщение на електронна поща (имейл), натискане на електронен бутон в Мобилното приложение със съдържание, което се попълва или избира от Купувача или отбелязване в поле (чек бокс) в Мобилното приложение и други подобни, доколкото изявлението е записано технически по начин, който дава възможност да бъде възпроизведено.
 201. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОСЕТИТЕЛИ
 202. . Всички посетители на Мобилното приложение, независими дали са се регистрирали, се задължават да спазват настоящите Общи условия, както и да се въздържат от всякакви действия, които биха увредили правата или законните интереси на Фуудобокс, включително да не извършват действия, чиято цел е да разрушат или навредят на Мобилното приложение или на друга система, както и да не публикуват материали със забранено, непристойно, клеветническо, заплашително или злонамерено съдържание за Фуудобокс или за Трето лице. Фуудобокс си запазва правото да премахва и/или редактира подобни материали.
 203. ЧАСТИЧНА НЕДЕЙСТВИТЕЛНОСТ
 204. . Страните декларират, че, в случай че някоя/и от клаузите по настоящите Общи условия се окаже/окажат недействителна/и, това няма да влече недействителност на целите Общи условия или на други техни части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.
 205. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА И ДРУГИ УСЛОВИЯ
 206. . Никоя от Страните не носи отговорност пред другата за забавяне или неизпълнение, частично или изцяло, на задълженията си по настоящия Договор, в случай че и доколкото това забавяне или неизпълнение се дължи на форсмажорно обстоятелство. Форсмажорни обстоятелства са събития извън контрола на Страната, които възникват след датата на сключване на Договора за услуги и които не са разумно предвидими към момента на сключването му и чието въздействие не може да бъде преодоляно без неоправдани разходи и/или загуба на време на съответната Страна. Форсмажорните обстоятелства включват (но не само) война, граждански размирици, стачки, локаут и други колективни трудови спорове, държавни актове, природни бедствия, извънредни климатични условия, епидемии, пандемии, повреда или повсеместна липса на транспортни съоръжения, инциденти, пожар, експлозии и всеобщи прекъсвания на електрозахранването.
 207. Ако някоя от Страните бъде засегната от форсмажорни обстоятелства, тя ще уведоми във възможно най-кратък срок другата страна в писмен вид или чрез Платформата и ще предприеме всички разумни стъпки за намаляване на ефекта от форсмажорните обстоятелства.
 208. Ако форсмажорно събитие доведе до забавяне или неизпълнение на някоя от Страните за период от четири (4) седмици или повече, всяка от Страните има право да прекрати настоящия Договор с незабавно действие, без да носи отговорност към другата Страна.
 209. Купувачът се съгласява и разбира, че не може да използва форсмажорното обстоятелство като правно основание за забавяне или липса на плащане.
 210. Фуудобокс не носи отговорност за вреди, пропуснати ползи, разходи, искове или други отговорности към Купувача или към Трети лица, ако те са настъпили, вследствие неспазване на тези Общи условия или действащото законодателство от страна на Купувача или друго лице.
 211. ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ
 212. . Фуудобокс си запазва правото по всяко време да променя едностранно Общите условия. При извършване на промени в Общите условия, Фуудобокс се задължава да уведоми Купувача, като публикува на видно място в Мобилното приложение съобщение за изменението на Общите условия, както и ще уведомява Купувача за измененията по телефон, електронна поща (имейл) или чрез нотификация в рамките на Мобилното приложение. Фуудобокс ще уведомява Купувача за всякакви изменения на Общите условия не по-късно от 7 дни преди тяхното влизане в сила. Измененията в Общите условия не засягат Услугите преди изтичане на 7-дневния срок на предизвестие.
 213. В случай че Купувачът не желае да бъде обвързан с променените Общи условия и да ползва Услугите и Мобилното приложение след влизане в сила на променените Общи условия, той има право да прекрати договорните си отношения с Фуудобокс и ползването на Мобилното приложение, без да посочва причина и без да дължи обезщетение или неустойка, като изпрати писмено уведомление за това до Фуудобокс в едномесечен срок от получаване на уведомлението по ал. 1.
 214. Купувачът се съгласява, че всички изявления на Фуудобокс, във връзка с изменението и допълнението на тези Общи условия, ще бъдат изпращани на адреса на електронната поща, посочен от Купувача при регистрацията на Профил. Купувачът се съгласява, че електронните писма, изпратени по реда на този член не е необходимо да бъдат подписани с електронен подпис, за да имат действие спрямо него.
 215. Купувачът може да се откаже от посочения в т. 2 срок на предизвестие чрез писмено изявление, включително по електронна поща или ясно утвърдително действие във всеки момент от получаването на уведомлението съгласно т. 1.
 216. Ако Купувачът не уведоми Фуудобокс съгласно т. 2, както и ако извърши действия в Мобилното приложение или продължи да ползва Услуги на Фуудобокс чрез Мобилното приложение, се счита, че е приел промените.
 217. Промените в Общите условия не засягат отношенията между Купувача и Фуудобокс, възникнали във връзка с резервация валидно направена и потвърдена от Фуудобокс преди уведомлението за промяна на Общите условия, освен ако няма законово основание за прилагане на измененията със задна дата.
 218. За всички потвърдени от Фуудобокс поръчки важат Общите условия, които са били в сила към момента на потвърждението.
 219. Възможно е някои промени да имат обратно действие по отношение на вече направени резервации на Продукти.
 220. При всички случаи, изброени в този раздел, Фуудобокс не носи отговорност за щети и пропуснати ползи на Купувача.
 221. ПРИЛОЖИМО ПРАВО
 222. За неуредените въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство, включително при ползване на Мобилното приложение от чуждестранни Купувачи.
 223. УРЕЖДАНЕ НА СПОРОВЕ
 224. Евентуалните спорове, възникнали между Фуудобокс и Купувача във връзка с Услугите, предоставяни чрез Мобилното приложение, ще се разрешат по взаимно съгласие или ако това е невъзможно, споровете ще бъдат решавани от компетентния български съд.
 225. По отношение на Купувачи, които имат качеството на потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите, всички спорове, противоречия или претенции, произтичащи от или във връзка с Договора за услуги или неговото нарушаване, прекратяване или невалидност, могат да бъдат разрешавани от органите за извънсъдебно уреждане на потребителски спорове съгласно чл. 181а и съгласно Закона за защита на потребителите. Допълнителна информация може да намерите на уеб сайта на Комисията за защита на потребителите и на следните онлайн платформи за разрешаване на спорове: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage и https://mi.government.bg/bg/themes/spisak-na-organite-za-alternativno-reshavane-na-potrebitelski-sporove-elektronna-platforma-za-onlain-1608-0.html).
 226. НАДЗОРНИ ОРГАНИ
 227. Ако в качеството Ви на потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите смятате, че сме нарушили правата ви като потребител, можете да подадете оплакване до компетентния орган в България – Комисията за защита на потребителите. Повече информация можете да намерите на адрес: www.kzp.bg. Можете също така да подадете оплакването си в държавата, в която живеете, на работното си място или на място, където смятате, че нарушаваме правата Ви.
 228. ИНФОРМАЦИЯ И СЪГЛАСИЕ
 229. С приемането на настоящите Общи условия Купувачът декларира, че му е предоставена информация и е запознат с:
 230. a) името и адреса, както и всички други идентифициращи данни на Фуудобокс;
 231. b) всички характеристики на стоките и услугите, предоставяни от Фуудобокс;
 232. c) наличност на Продуктите;
 233. d) Клиентът има достъп до директен контакт на Продавача в случай че има нужда от допълнителна информация, относно съдържанието на Продуктите
 234. e) информация за състава, предназначението и употребата на Продуктите;
 235. f) цената на поръчаните Продукти с включени всички данъци и такси, ако има такива,
 236. g) наличните в Мобилното приложение начини на плащане
 237. h) периода, за който цената на стоките и услугите е в сила;
 238. i) условията за ползване на услугите;
 239. j) условията и срока на гаранцията/годност на продуктите;
 240. k) условията, срока и начина за рекламация и отказ;
 241. l) опасностите, свързани с обичайната употреба, използване или поддръжка на Услугите;
 242. m) информация за контакт с Фуудобокс, включително по телефон и електронна поща;
 243. n) техническите стъпки по сключването на договора и тяхното правно значение;
 244. o) техническите средства за установяване и поправяне на грешки при въвеждането на информация, преди да бъде направено изявлението за сключване на договора.
 245. p) съгласието на Купувача с настоящите Общи условия и придружаващия ги договор за услуга ще се съхраняват в електронен вид и отделен договор на хартия няма да бъде съхраняван от Фуудобокс;
 246. q) договорът с Фуудобокс се сключва на български език;
 247. Купувачът дава съгласието си за сключването на договор от разстояние за ползване на Мобилното приложение.